LØN­FEST I DR

Mens DR fy­rer me­d­ar­bej­de­re, for­gyl­des ge­ne­ral­di­rek­tør Maria Rør­bye Rønn og me­di­e­di­rek­tør Git­te Rabøl

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk sris@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

LØN

Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy Mens spa­rek­ni­ven svin­ges, hol­der to af Dan­marks Ra­dios magt­ful­de top­che­fer løn­fest.

Den ene - Maria Rør­bye Rønn - steg næ­sten 590.000 kr. i løn sid­ste år, mens den an­den - Git­te Rabøl - ef­ter en ’ ju­ste­ring’ kun­ne glæ­de sig over næ­sten 100.000 kr. me­re i løn­nings­po­sen før skat i 2014. Det vi­ser en ak­tind­sigt, som BT har få­et.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Dan­marks Ra­dio Mi­cha­el Chri­sti­an­sen for­kla­rer, at ’ løn er mar­keds­be­stemt’ og kal­der løn­hop­pet på næ­sten 100.000 kr. for en ’ ju­ste­ring’.

200 stil­lin­ger ned­lagt

Løn­stig­nin­ger­ne blev rul­let ud i 2014, hvor DR bl. a. luk­ke­de Un­der­hold­nings­Or­ke­stret og i alt ned­lag­de ca. 200 stil­lin­ger som føl­ge af en om­fat­ten­de spa­re­plan i kølvan­det på et me­di­e­for­lig, som gav fær­re ind­tæg­ter til DR.

Men sam­me år steg den 51- åri­ge ge­ne­ral­di­rek­tør Maria Rør­bye Rønn 48.956,78 kr. før skat i må­nedsløn. DR- ge­ne­ra­lens kon­trakt­løn nå­e­de

TIRS­DAG 3. MARTS 2015 der­med op på knap tre mio. kr. i 2014 - alt­så 587.481,36 kr. me­re end 2013- løn­nen.

Go­de ar­gu­men­ter

Det får fle­re eks­per­ter til at løf­te øjen­bry­ne­ne:

» Det er en stig­ning, som er langt hø­je­re end det, vi ser på det øv­ri­ge ar­bejds­mar­ked spe­ci­elt in­den for det of­fent­li­ge. DR er en of­fent­lig in­sti­tu­tion, og der bør fo­re­lig­ge nog­le go­de ar­gu­men­ter og en god be­grun­del­se for at gi­ve så stor en stig­ning, « si­ger pro­fes­sor og ar­bejds­mar­keds­for­sker Bent Gre­ve fra Roskil­de Uni­ver­si­tet.

Pro­fes­sor

eme­ri­tus

og man­ge­årig ar­bejds­mar­keds­for­sker ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Flem­m­ing Ib­sen er enig:

» Hvis man sam­men­lig­ner med an­dre of­fent­ligt an­sat­te – for DR er jo en of­fent­lig in­sti­tu­tion, som le­ver af skat­te­pen­ge fra li­cen­sen – så er det en enorm stig­ning. An­dre of­fent­ligt an­sat­te har få­et mel­lem en og to pro­cent i løn­stig­ning om året. Der skal en god be­grun­del­se til for at gi­ve så stor en løn­stig­ning, « si­ger Flem­m­ing Ib­sen.

Han me­ner, at det sen­der et uhel­digt sig­nal, at stig­nin­ger­ne er sket sam­ti­dig med spa­rer­un­der på DR.

» En så stor løn­stig­ning hos

ge­ne­ral­di­rek­tør Løn i 2014: 2.949.999,96 kr. Løn i 2013: 2.362.518,60 kr. Løn i 2012: 2.332.200,00 kr. En­gangs­ve­der­lag i 2012: 75.000 kr. Pen­sion: 18,6 pct. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

di­rek­tør, DR Nyhe­der Løn i 2014: 1.667.739,24 kr. Løn i 2013: 1.646.336,88 kr. Løn i 2012: 1.625.209,20 kr. En­gangs­ve­der­lag i 2013: 150.000 kr. Pen­sion: 15 pct. Fo­to: Lars Hels­ing­hof

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.