- TOP­PEN

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 3. MARTS 2015 en di­rek­tør ser al­drig pænt ud, når der sam­ti­dig gen­nem­fø­res spa­rer­un­der som i DR. Det kan kræn­ke me­d­ar­bej­der­nes ret­fær­dig­heds­fø­lel­se, « si­ger Flem­m­ing Ib­sen.

Ak­tind­sig­ten i DR- di­rek­ti- onens løn­nin­ger vi­ser, at Maria Rør­bye Rønn har få­et den stør­ste løn­stig­ning i den seks mand sto­re di­rek­tion, der er an­sat af be­sty­rel­sen.

Di­rek­tør i DR Me­di­er Git­te Rabøl steg i 2014 med 99.999,96 kr. i for­hold til hen­des 2013- løn. Git­te Rabøls kon­trakt­løn i 2014 end­te så­le­des på 1.687.032 kr. Der­med sni­ger hun sig for­bi Ul­rik Haa­gerup, di­rek­tør i DR Nyhe­der, hvis kon­trakt­løn i 2014 lan­de­de på 1.667.739,24 kr. mod 1.646.336,88 kr. i 2013. Bå­de Ul­rik Haa­gerup og Git­te Rabøl har ud­over de­res al­min­de­li­ge løn og­så få­et et en­gangs­ve­der­lag på 150.000 kr. i hen­holds­vis 2013 og 2014.

I fø­rer­trøj­en

Den 51- åri­ge Maria Rør­bye Rønn er med sin små tre mio. kr. i løn den bedst løn­ne­de i DRs di­rek­tion. Men hun har og­så fø­rer­trøj­en på, når det hand­ler om pen­sion.

Den 51- åri­ge DR- ge­ne­ral­di­rek­tør har en pen­sion på 18,6 pct, mens hen­des kol­le­ger i di­rek­tio­nen får 15 pct. i pen­sion. Til­ba­ge i 2015 lå Maria Rør­bye Rønns pen­sion og­så på 15 pct., men i 2013 hop­pe­de den til 18,6 pct., vi­ser ak­tind­sig­ten.

Iføl­ge en pres­se­me­d­ar­bej­der i DR ud­ta­ler di­rek­tions­med­lem­mer­ne sig ik­ke om de­res løn­for­hold. Det gør be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Chri­sti­an­sen.

Læs hans svar på si­de 8.

OVER­RA­SKET Dansk Fol­ke­par­tis me­di­e­ord­fø­rer Mor­ten Ma­ri­nus er må­l­løs over Maria Rør­bye Rønns løn­stig­ning: » Det er helt for­ka­ste­ligt, at DRs ge­ne­ral­di­rek­tør sti­ger så me­get i løn ef­ter et år, hvor DR vir­ke­lig har måt­tet spa­re med hund­re­der af af­ske­di­gel­ser og ned­læg­ning af DR Un­der­hold­nings­Or­ke­stret. Hvis der er ta­le om man­gel på ret­ti­dig om­hu no­get sted, så må det da væ­re i DRs be­sty­rel­se. Jeg sy­nes slet ik­ke, det er ri­me­ligt, at li­cens­mid­ler­ne skal gå til, at che­fen skal ha­ve me­re i løn end lan­dets stats­mi­ni­ster, så jeg vil ind­kal­de kul­tur­mi- ni­ste­ren til en sam­ta­le. Som po­li­ti­ke­re skal vi ik­ke blan­de os i løn- og per­so­na­le­for­hold, men jeg sy­nes, dis­se løn- og bonus- for­hold er for­ka­ste­li­ge, og det må mi­ni­ste­ren ta­ge stil­ling til, « si­ger Mor­ten Ma­ri­nus og til­fø­jer:

» I mi­ne øj­ne bli­ver sa­gen end­nu vær­re af, at DRs be­sty­rel­se nu for­tæl­ler, at det slet ik­ke har væ­ret på ta­le at ud­sæt­te el­ler helt drop­pe ge­ne­ral­di­rek­tø­rens løn­stig­ning. «

tnk, sris, ufjo

di­rek­tør, DR Kul­tur Løn i 2014: 847.021,00 kr. ( an­sat pr. 1. ju­ni 2014) Pen­sion: 15 pct. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

di­rek­tør, DR Øko­no­mi, Tek­no­lo­gi og Me­di­e­pro­duk­tion Løn i 2014: 399.999,99 kr. ( an­sat pr. 1. ok­to­ber 2014) Pen­sion: 15 pct. Fo­to: DR

di­rek­tør, DR Me­di­er Løn i 2014: 1.687.032,00 kr. Løn i 2013: 1.587.032,04 kr. Løn i 2012: 1.566.128,04 kr. En­gangs­ve­der­lag i 2014: 150.000 kr. Pen­sion: 15 pct. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.