FIK 150.000 KR. EF­TER SKAN­DA­LE

BT - - NYHEDER -

BE­LØN­NING

Di­rek­tø­ren for DR Me­di­er, Git­te Rabøl, fik i 2014 et en­gangs­ve­der­lag på 150.000 kr. for sin ind­sats i for­bin­del­se med det skan­da­le­ram­te Eu­ro­vi­sion i Kø­ben­havn i maj. Det frem­går af BTs ak­tind­sigt i DR- di­rek­tio­nens løn­nin­ger.

» Der er gi­vet fle­re en­gangs­ve­der­lag i åre­ne. Ul­rik Haa­gerup fik i 2013 et for he­le om­læg­nin­gen af DR Nyhe­der. Git­te Rabøl har få­et et for den helt ek­stra­or­di­næ­re og vold­som­me ind­sats, der var i for­bin­del­se med den nye ka­nal­stra­te­gi og Me­lo­di Grand Prix i Kø­ben­havn. Vi men­te ik­ke, at dis­se ind­sat­ser kun­ne ud­lø­se ge­ne­rel­le løn­stig­nin­ger. Der­for fik de ale­ne et en­gangs­ve­der­lag, « si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i DR Mi­cha­el Chri­sti­an­sen.

Me­lo­di Grand Prixet er ble­vet kaldt en skan­da­le, så hvor­dan for­kla­rer du, at Git­te Rabøl får 150.000 kr. i for­bin­del­se med det?

» Man skal li­ge hu­ske at hol­de tin­ge­ne ad­skilt. Det er ik­ke DR, der har over­skre­det bud- get­ter­ne. Git­te Rabøl har ydet en enorm, ek­stra­or­di­nær ind­sats, der kun kom­mer hvert 10. el­ler 20. år. DR le­ve­re­de et flot og ut­ra­di­tio­nelt grand­prix, som er ble­vet an­er­kendt vidt og bredt uden for lan­dets græn­ser – og som blev det mest se­te grand­prix i 13 år. Det har vi valgt at an­er­ken­de. At der har væ­ret pro­ble­mer med at hol­de bud­get­ter­ne hos værts­by­en, er en an­den sag. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.