’ DR sæt­ter ik­ke folk ned i løn’ UD MED SPROGET!

DRs be­sty­rel­ses­for­mand for­kla­rer løn­stig­nin­ger­ne i DRs top

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk sris@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

KON­FRON­TA­TION

Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy Mi­cha­el Chri­sti­an­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i DR, hvor­for er ge­ne­ral­di­rek­tør Maria Rør­bye Rønn ste­get 587.481,36 kr. i løn?

» Da hun blev an­sat, valg­te vi at gi­ve hen­de en løn, der var mar­kant un­der den løn, som den tid­li­ge­re ge­ne­ral­di­rek­tør hav­de få­et. Sam­ti­dig til­ken­de­gav vi, at hun vil­le bli­ve løf­tet til sin for­gæn­gers løn­ni­veau, så­fremt det gik, som vi hå­be­de på. Hen­des løn er alt­så ble­vet til­pas­set ef­ter fem år i spid­sen for DR, så hun nu får det sam­me som den tid­li­ge­re ge­ne­ral­di­rek­tør. «

I har li­ge gen­nem­ført en spa­re­plan, så hvad sy­nes du om ti­m­in­gen?

» Jeg sy­nes ik­ke, man kan kæ­de de to ting sam­men. DR sæt­ter ik­ke folk ned i løn. Løn er mar­keds­be­stemt. I det kon­kre­te til­fæl­de er re­gu­le­rin­gen des­u­den gi­vet lang tid in­den, vi kend­te til spa­re­pla­nen - den blev for­hand­let på plads al­le­re­de til­ba­ge i 2013. «

Men det har ik­ke væ­ret en over­vej­el­se i for­bin­del­se med spa­re­pla­nen, om man kun­ne spa­re på ge­ne­ral­di­rek­tø­rens løn?

» Nej, det er ik­ke en over­vej­el­se, som jeg me­ner hø­rer hjem­me i den sam­men­hæng. Når vi vur­de­rer ge­ne­ral­di­rek­tø­rens løn, vur­de­rer vi i re­la­tion til mar­ke­det, og de til­bud hun måt­te kun­ne få. DRs løn­ni­veau er mar­kant la­ve­re end TV2s, det er la­ve­re end i JP/ Po­li­ti­kens Hus, mens vi ik­ke ken­der Ber­ling­s­kes. Vi op­le­ver et løn­pres fra an­dre me­di­e­virk­som­he­der. Ge­ne­ral­di­rek­tø­rens løn er – sam­men­lig­net med an­dre me­die- top­che­fers – i den la­ve en­de på trods af, at hun står i spid­sen for den stør­ste dan­ske me­di­e­virk­som­hed. Ber­ling­s­ke op­ly­ser mig be­kendt ik­ke Lis­beth Knud­sens løn, så det kan væ­re svært at sam­men­lig­ne, men jeg har en klar for­nem­mel­se af, at vi lig­ger lavt i for­hold til re­sten af mar­ke­det. « » Bag­grun­den var den sto­re struk­turæn­dring, der fandt sted i DR den­gang. Og så vil­le vi på da­væ­ren­de tids­punkt ik­ke gi­ve en ge­ne­rel løn­stig­ning. Det var for tid­ligt. Der­for fik hun en mar­ke­ring af, at det gik godt, men vi vil­le se nog­le fle­re re­sul­ta­ter, in­den hun blev hæ­vet yder­li­ge­re. «

Hun er og­så ste­get i pen­sion?

» Hun får den pen­sions­pro­cent, der føl­ger af hen­des op­ga­ve, og hvad hun har for­hand­let sig til. «

Hvor­dan vil Maria Rør­bye Rønns løn se ud fremad­ret­tet?

» Hun er på det ni­veau, som var ud­gangs­punk­tet for hen­des an­sæt­tel­se og de præ­sta­tions­krav, der blev lagt ind. Men hvis me­di­e­bran­chens løn­nin­ger eks­plo­de­rer - hvil­ket man godt kan fo­re­stil­le

TIRS­DAG 3. MARTS 2015

Hvor­for fik Maria Rør­bye Rønn i 2012 et en­gangs­ve­der­lag på 75.000 kr.? Hvad er år­sa­gen til, at di­rek­tør for DR Me­di­er Git­te

sig - så kan vi væ­re nødt til at kig­ge på det igen. Der er sik­kert man­ge dan­ske­re, der ger­ne vil ta­ge job­bet for det hal­ve, men min op­ga­ve er at fin­de den bedst eg­ne­de og gi­ve ved­kom­men­de en ri­me­lig løn i for­hold til re­sten af mar­ke­det. DR må ik­ke væ­re - og er ik­ke - løn­før­en­de, men vi må hel­ler ik­ke lig­ge så langt uden for kon­kur­ren­ce, at vi ik­ke kan til­træk­ke og fast­hol­de de dyg­ti­ge folk. «

Rabøl er ste­get næ­sten 100.000 kr. i løn?

» Der er ta­le om ju­ste­rin­ger. Der fo­re­går ju­ste­rin­ger i di­rek­tio­nens løn, men der er ik­ke, hvis man ser bort fra ge­ne­ral­di­rek­tø­rens løn, ryk­ket i ni­veau­et. Der er ta­le om en vur­de­ring af di­rek­tions­med­lem­mer­nes ind­byr­des for­hold og en vur­de­ring af de­res an­cien­ni­tet, ar­bejds­ind­sats osv. Det er helt nor­ma­le vur­de­rin­ger - og der er ik­ke ta­le om ni­veau­for­skyd­nin­ger, « si­ger Mi­cha­el Chri­sti­an­sen.

Mi­cha­el Chri­sti­an­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Dan­marks Ra­dio, præ­sen­te­rer DRs nye ge­ne­ral­di­rek­tør Maria Rør­bye Rønn i DR By­en den 4. marts 2011.

Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.