’’

BT - - NYHEDER - Ni­na Bentzen, Mar­tins sø­ster

Jeg er ret sik­ker på, han dø­de på grund af det sto­re ar­bejds­pres

Nav­ne­ne er be­røm­te og fe­te­re­de som fod­bold­klub­ber i Cham­pions Le­ague. No­ma, Ge­ra­ni­um el­ler Restau­rant AOC, for ba­re at næv­ne de tre dan­ske re­stau­ran­ter, der hver kan smyk­ke sig med to mi­chel­in­stjer­ner. Men pres­set er til­sva­ren­de enormt i de be­røm­te køk­ke­ner, for­kla­rer Majken Matzau, stres­seks­pert og er­hvervspsy­ko­log.

Det er en stor på­virk­ning for psy­ken at vi­de, at ens eget samt ar­bejds­plad­sens renom­mé i form af ma­dan­mel­del­ser el­ler mi­chel­in­stjer­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.