Vi pas­ser jo ik­ke på os selv!

BT - - NYHEDER -

Andersen,

Hen­rik Yde-

Køk­ken­che­fen for Mi­che­lin- re­stau­ran­ten Ki­in Ki­in,

me­ner, at stress kan væ­re år­sa­gen til den dan­ske stjer­ne­kok Martin Bentzens død i Shang­hai. » Det over­ra­sker mig over­ho­ve­det ik­ke. Vi pas­ser jo ik­ke på os selv som kok­ke. Det er en hård bran­che, men vi har og­så selv valgt den. « For fi­re år si­den tog Hen­rik Yde- Andersen selv kon­se­kven­sen af det stres­sen­de ar­bejds­mil­jø og sad­le­de fuld­stæn­dig om. » Jeg æn­dre­de fuld­stæn­dig min livsstil. Jeg skar ned på al­ko­ho­len og ar­bej­det og be­gynd­te i ste­det at dyr­ke mo­tion og få en bed­re livsstil. Jeg la­ve­de en re­gel, som jeg sta­dig føl­ger i dag, nem­lig at jeg kun skal kon­cen­tre­re mig om mak­si­mum tre ting i lø­bet af en dag. Og det har hjul­pet. Jeg sy­nes, jeg er ble­vet et me­get me­re rart men­ne­ske nu, « si­ger køk­ken­che­fen hos Ki­in Ki­in.

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.