MARTIN LI­DE­GAARD ( R) uden­rigs­mi­ni­ster Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 THOR­NING TIL TOPS Nr. 6 Nr. 18 Nr. 16

Marts 2015 fe­bru­ar 2014 Stats­mi­ni­ste­ren er su­per­po­pu­lær eft er ter­ror – for et år si­den skra­be­de hun bun­den marts 2015 fe­bru­ar 2014

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

PO­PU­LA­RI­TET

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midts sik­re og for­nuft ige ta­ck­ling af ter­r­or­hand­lin­ger­ne i Kø­ben­havn har æn­dret be­folk­nin­gens syn på hen­de.

Kort før næ­ste valg er hun ste­get kraft igt i po­pu­la­ri­tet, og det sam­me gæl­der de to an­dre mi­ni­stre, der især har væ­ret i front i de­bat­ten, eft er at Omar El- Hus­se­in dræb­te fi lmin­struk­tø­ren Finn Nør­gaard og sik­ker­heds­vag­ten Dan Uzan 14. fe­bru­ar: Be­skæft igel­ses­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) og uden­rigs­mi­ni­ster Martin Li­de­gaard ( R).

Det vi­ser en ny må­ling af mi­ni­stre­nes po­pu­la­ri­tet - ud­ført af Nor­stat for Al­tin­get. Må­lin­gen vi­ser og­så en helt ny ten­dens - nem­lig at de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske mi­ni­stre er me­re po­pu­læ­re end de ra­di­ka­le. Tid­li­ge­re var det nær­mest omvendt.

I un­der­sø­gel­sen er et re­præ­sen­ta­tivt ud­snit af væl­ger­ne ble­vet bedt om at gi­ve ka­rak­te­rer fra 0 til 10, og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kan glæ­de sig over, at ’ dron­nin­gen’ og ’ kron­prin­ses­sen’ li­ge­frem kom­mer ud som num­mer 1 og 2, skri­ver Al­tin­get.

Mest po­pu­lær er Mette Fre­de­rik­sen, der har kørt en hård stil eft er ter­r­or­an­gre­bet ved Kr­udt­tøn­den og den jø­di­ske sy­na­go­ge. ’ Der er i den for­mør­ke­de og ra­di­ka­li­se­re­de is­la­mis­me en fj en­de, vi ik­ke kan to­le­re­re i vo­res sam­fund,’ skrev hun i en kro­nik i Ber­ling­s­ke to da­ge eft er, og det væk­ker åben­bart respekt i be­folk­nin­gen. Hel­le Thor­ning har pla­ce­ret Mette Fre­de­rik­sen på øre- tæ­ver­nes holdeplads to gan­ge - først i Be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ri­et og så i Justits­mi­ni­ste­ri­et, og hver gang har So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes uof­fi ci­el­le kron­prin­ses­se kla­ret ud­for­drin­ger­ne til topka­rak­ter.

I skyg­gen af Ves­ta­ger

Hel­le Thor­ning- Sch­midt ind­ta­ger selv an­den­plad­sen. Et kæm­pe ryk fremad for stats­mi­ni­ste­ren, der det me­ste af sin re­ge­rings­tid har lig­get ne­de i mid­ter­fel­tet i po­pu­la­ri­tet og i pe­ri­o­der end­da væ­ret tæt på bun­den. I for­vej­en har hen­des po­pu­la­ri­tet væ­ret sti­gen­de si­den eft er­å­ret, og nytårs­ta­len og kampag­nen ’ Det Dan­mark, du ken­der’, der fulg­te op på nytårs­ta­len, har i det sto­re og he­le væ­ret en suc­ces. Kil­der me­ner og­så, at det har gav­net Thor­ning per­son­ligt, at Mar­gret­he Ves­ta­ger ik­ke læn­ge­re er mi­ni­ster og ra­di­kal for­mand, for­di det nu er me­re ty­de­ligt, at det er Thor­ning, der er che­fen.

På 3. plad­sen kom­mer den tred­je mi­ni­ster, der især har væ­ret fo­kus på eft er ter­r­or­an­gre­bet, uden­rigs­mi­ni­ster Martin Li­de­gaard. Han har væ­ret ek­stremt me­get i fo­kus og­så før ter­r­or­an­gre­bet pga. bå­de si­tu­a­tio­nen i Mel­le­mø­sten, især Sy­ri­en og pro­ble­mer­ne med Rusland og Ukrai­ne. Og­så hans ind­sats be­løn­nes alt­så af væl­ger­ne, og Li­de­gaard frem­står eft er­hån­den som en stær­ke­re ra­di­kal pro­fi l end sin for­mand Mor­ten Øster­gaard.

Nr. 4, 5 og 6 er for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men ( S), fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) ( der der­med og­så sti­ger i po­pu­la­ri­tet), og Magnus He­u­ni­cke ( S), der he­le ti­den har væ­ret et hit som trans­port­mi­ni­ster.

I bun­den af må­lin­gen lig­ger un­der­vis­nings­mi­ni­ster Christine An­tor­i­ni ( S), mil­jø­mi­ni­ster Kir­sten Bros­bøl ( S), ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster So­fi e Car­sten Nielsen ( R) og så den fa­ste bund­s­kra­ber, bo­lig­mi­ni­ster Car­sten Han­sen ( S).

De Ra­di­ka­le hal­ter bag­eft er

Den ra­di­ka­le for­mand Mor­ten Øster­gaard er nr. 11 og hans høj­re hånd So­fi e Car­sten Nielsen er nr. 19 - en ka­ta­stro­falt lav sco­re for de to ra­di­ka­le top­fi gu­rer, der slet ik­ke har ev­net at løft e den tun­ge arv eft er Mar­gret­he Ves­ta­ger.

Da YouGov og mx. dk la­ve­de en til­sva­ren­de må­ling for godt et år si­den, 17. fe­bru­ar 2014, var Hel­le Thor­ning- Sch­midt nr. 18 og Bjar­ne Cory­don nr. 19. Den ene­ste, der score­de dår­li­ge­re end de to, var Car­sten Han­sen.

De fi re mest po­pu­læ­re mi­ni­stre den­gang var ju­stits­mi­ni­ster Ka­ren Hæk­kerup ( S), øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Mar­gret­he Ves­ta­ger ( R) kul­tur­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved ( R) og trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke ( S). I den må­ling kom Mette Fre­de­rik­sen ind på sjet­te­plad­sen.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.