’ Al­drig ru­ti­ne a

De dan­ske pi­lo­ter i luf­ten over Irak har en klar op­ga­ve. De skal slå flest mu­li­ge IS- kri­ge­re ihjel uden at ram­me ci­vi­le. Ind­til nu går det godt med beg­ge de­le

BT - - NYHEDER - Chri­sti­an Brøn­dum cbr@ ber­ling­s­ke. dk

KRIG

Vi er op­pe mod ond­ska­ben selv. Så­dan be­skri­ver che­fen for det dan­ske F16- de­ta­che­ment i Kuwait, oberst Lars Sme­de­gaard Kjøl­ler, pi­lo­t­navn MAR, den op­ga­ve, som han sam­men med ot­te pi­lo­ter og 75 fly­me­ka­ni­ke­re og an­dre tek­ni­ke­re ud­fø­rer i kri­gen mod ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat, IS.

De i alt 84 dan­ske­re er tred­je hold fra fly­ve­våb­net, der støt­ter den iraki­ske hær og de kur­di­ske pe­s­h­mer­ga­er i kam­pen mod de hidtil sej­r­ri­ge og vel­be­væb­ne­de kri­ge­re fra ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen, der har ind­ta­get sto­re de­le af det nord­li­ge Irak og Sy­ri­en. Ope­ra­tio­ner­ne har – bort­set fra en­kel­te sum­ma­ri­ske op­lys­nin­ger om vå­be­n­af­le­ve­rin­ger – væ­ret mør­kelagt. Dels for­di den kuwai­ti­ske re­ge­ring ik­ke til­la­der pres­se­be­søg på Ah­med Al Ja­ber- ba­sen, dels for­di de dan­ske pi­lo­ter i mod­sæt­ning til tid­li­ge­re ik­ke øn­sker at stå frem i me­di­er­ne.

For­le­den fik Ber­ling­s­ke mu­lig­hed for, via vi­de­o­link, at in­ter­viewe Lars Kjøl­ler samt en af fly­ve­våb­nets mest er­far­ne pi­lo­ter. Pi­lo­ten øn­sker li­ge­som de øv­ri­ge at for­bli­ve ano­nym. Ik­ke for­di der er no­gen kon­sta­te­ret for­ø­get trus­sel mod hver­ken pi­lo­ter­ne el­ler de­res på­rø­ren­de hjem­me i Dan­mark. Men for­di ano­ny­mi­tet fri­ta­ger dem el­ler i hvert fald be­græn­ser ri­si­ko­en for, at de­res fa­mi­lie ud­sæt­tes for an­greb i Dan­mark.

Stor grup­pe ano­ny­me pi­lo­ter

» Vi har en rig­tig stor grup­pe pi­lo­ter, som har væ­ret ano­ny­me he­le vej­en igen­nem. Så har vi en lidt min­dre grup­pe, som har væ­ret me­get syn­li­ge. Men det er ik­ke en hem­me­lig­hed, at det, vi er op­pe mod, og som vi be­kæm­per, er de­ci­de­ret ond­skab. Især pi­lo­ter­ne ser sig selv lidt som en slags spe­ci­a­l­o­pe­ra­tions­styr­ker, som må­ske fremad­ret­tet vil væ­re me­re luk­ke­de om det, de la­ver. Det tror jeg kom­mer til at va­re nog­le år, in­den det æn­drer sig, « si­ger Lars Kjøl­ler. Pi­lo­ten: » Der er ik­ke rig­tig no­gen grund til at stå frem med an­sigt her­ne­de. Det gav­ner ik­ke vo­res sag el­ler fly­ve­våb­net vold­somt me­get, De in­for­ma­tio­ner, vi kan gi­ve, kan sag­tens kom­me ud ad an­dre ka­na­ler, for folk ved jo godt, hvor­dan vi ope­re­rer. På Si­go­nel­la ( ita­li­ensk luft­ba­se på Si­ci­li­en, der var ba­se for de dan­ske fly un­der Li­by­en- mis­sio­nen, red.) hav­de vær­ter­ne ik­ke no­get mod pres­se­be­søg. Det er lidt an­der­le­des på den­ne mis­sion, og det gør det og­så van­ske­li­ge­re. Men vo­res mis­sion up­da­tes ( pres­se­med­del­el­ser om gen­nem­før­te mis­sio­ner, red.) lig­ger me­get tæt op ad Li­by­en, og den ene­ste for­skel er, at den næ­re kon­takt til pi­lo­ter­ne ik­ke er til ste­de. «

Er der trus­ler, of­fent­lig­he­den ik­ke ken­der, når I el­ler ek­sem­pel­vis al­min­de­li­ge hær­sol­da­ter kun op­træ­der som ’ løjt­nant Pe­ter’ uden ef­ter­navn. Er der en trus­sel, el­ler er det hyste­ri?

Pi­lo­ten: » Vi kan jo ik­ke rig­tig sva­re på det spørgs­mål, før ska­den er sket. Der er ba­re ik­ke no­gen, der øn­sker at lø­be den ri­si­ko. Man be­hø­ver ik­ke reg­ne­stok for at kun­ne se, hvad der er sket i Pa­ris og Kø­ben­havn el­ler London, hvor en sol­dat fik ho­ve­d­et hug­get af. Så selv­føl­ge­lig er det en an­den ty­pe men­ne­sker, vi er op­pe imod. Vi skal ik­ke bø­je nak­ken i vo­res eget land, men si­tu­a­tio­nen her er an­der­le­des. Jeg vil ik­ke ma­le et bil­le­de af, at vi gem­mer os og er ban­ge, for det er ik­ke til­fæl­det. «

Klar til at gem­me sig for IS

I Irak er der el­lers ek­stremt go­de grun­de til at væ­re ban­ge, hvis man, som det ske­te for en jor­dansk pi­lot, må for­la­de sit fly via ka­ta­pult­sæ­de over IS- do­mi­ne­ret om­rå­de. Pi­lo­ten blev an­gi­ve­ligt brændt le­ven­de, og

TIRS­DAG 3. MARTS 2015 hen­ret­tel­sen har na­tur­lig­vis væ­ret sam­ta­le­em­ne blandt fol­ke­ne på ba­sen i Kuwait. Men de sto­ler på, at fly­e­ne ik­ke går i stå over fjen­deland, og at det ame­ri­kan­ske be­red­skab, der døg­net rundt er klar til at hen­te nedstyr­te­de pi­lo­ter hjem med ul­tra­kort var­sel, fun­ge­rer.

Pi­lo­ten: » Vi er godt klar over, at ry­ger man ned der, så kom­mer man sand­syn­lig­vis ik­ke ud i li­ve. Så det er bedst at plan­læg­ge ef­ter, at der er hjælp på vej. Her er vi rig­tig gla­de for vo­res ame­ri­kan­ske ven­ner, for der er slet in­gen tvivl om, at de læg­ger sig hårdt i se­len for at la­ve et så godt be­red­skab som over­ho­ve­det mu­ligt for at hen­te os ud. Hver ene­ste gang vi skal fly­ve, bru­ger vi en halv ti­me på at gen­nem­gå pro­ce­du­rer­ne for iso­le­ret per­so­nel på jor­den. Sker der no­get med dit fly, mens du er her, pe­ger du næ­sen den vej, og er du her, så skal du den vej. Så vi går ope­ra­tions­om­rå­der­ne igen­nem. Lig­ger vi nord­på, for­sø­ger vi at

De dan­ske F16- fly på Ah­med Al Ja­ber- ba­sen i Kuwait.

Fo­to: For­svarskom­man­do­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.