At slå folk ihjel’ ’’

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 3. MARTS 2015 kom­me ind til Tyr­ki­et og el­lers nord for bjer­ge­ne, så er kur­der­ne der. Og så frem­de­les. Det kan jeg ga­ran­te­re for, at det har vi helt styr på. Vi gen­nem­går, hvor­dan vi skal gem­me os, hvor­dan vi bru­ger ra­dio­en, hvad er ko­de­or­de­ne, hvil­ke tids­punk­ter og hvil­ke sig­nal­mid­ler vi skal bru­ge. Selv om det er repe­te­ret rig­tig man­ge gan­ge, hol­der vi os op­da­te­ret.

Per­son­ligt, skul­le jeg kom­me i den uhel­di­ge si­tu­a­tion, så er jeg i stand til at gem­me mig, ind­til nog­le af the good guys hen­ter mig ud. Man går ef­ter at bli­ve hen­tet ud så hur­tigt som mu­ligt og ik­ke at ha­ve kon­takt med no­gen på jor­den, hel­ler ik­ke ven­ligtsin­de­de. Plan A er, at vi bli­ver hen­tet af the good guys kort ef­ter, at vi står på jor­den. I øv­rigt vil al­le an­dre fly i luf­ten gø­re alt, hvad de kan for at be­skyt­te ham, der står på jor­den. «

Pi­lo­ter­nes til­lid til de kol­le­ger, der har an­sva­ret for at ved­li­ge­hol­de fly­e­ne, er stor.

Pi­lo­ten: » Ri­si­ko­en for at et fly går i

Det bli­ver al­drig no­gen­sin­de ru­ti­ne at slå folk ihjel. Ope­ra­tio­ner­ne fin­der et na­tur­ligt le­je, men ru­ti­ne bli­ver det al­drig. Den respekt for op­ga­ver­ne bi­be­hol­der vi

styk­ker, an­ser vi for me­get lil­le. Selv om vi har nog­le gam­le fly, bli­ver de rig­tig godt ved­li­ge­holdt, og vi har me­get stor til­lid til vo­res me­ka­ni­ke­re. «

Det­te er bå­de oberst Lars Kjøl­ler, og kol­le­ga­en, oberst Anders Rex, pi­lo­t­navn ERA, der del­ta­ger i sam­ta­len fra Kø­ben­havn, eni­ge i.

Til­ladt at ta­le om frygt

» Vi har tek­ni­ke­re, der har væ­ret med til at pas­se de fly he­le vej­en. De kan nær­mest ved hånd­spå­læg­gel­se mær­ke, om der er no­get galt med et fly, « for­kla­rer Anders Rex, der som de øv­ri­ge har man­ge ti­mers er­fa­ring med skar­pe mis­sio­ner.

Uan­set træ­ning og be­red­skab har den gru­som­me hen­ret­tel­se af den jor­dan­ske pi­lot gjort ind­tryk. Og det er til­ladt blandt dan­sker­ne at ta­le om frygt.

» Jeg har op­le­vet en stør­re åben­hed om de her ting fra Li­by­en til i dag. Vi har ar­bej­det me­get med at læ­re at ta­le om tin­ge­ne, og det er lyk­ke­des me­get godt. Der er stør­re åben­hed, « si­ger Lars Kjøl­ler.

Ri­si­ko­en for at fejl­bom­be og ram­me ci­vi­le un­der bom­be­tog­ter­ne fyl­der og­så. Og uan­set om dan­sker­ne fly­ver af sted mod mål, der er ud­pe­get og plan­lagt i for­vej­en, el­ler får til op­ga­ve at væ­re klar til at an­gri­be et plud­se­ligt op­stå­et mål med kort var­sel, er der al­tid en ri­si­ko for util­sig­te­de ska­der.

» Vi har en me­get ri­gid pro­ces for at sik­re, at må­le­ne er le­gi­ti­me, « si­ger Anders Rex, der i en pe­ri­o­de sad som dansk re­præ­sen­tant og red card hol­der ved ko­a­li­tio­nens ho­ved­kvar­ter i Do­ha i Qa­tar.

Hvis der er tvivl om, hvor­vidt en mis­sion lig­ger in­den for ram­mer­ne af, hvad dan­ske fly må bru­ges til, er det red card hol­de­rens op­ga­ve at si­ge fra. Og det rø­de kort har fak­tisk blaf­ret nog­le gan­ge, si­den de dan­ske fly be­gynd­te at ope­re­re i ok­to­ber.

» Der var et ek­sem­pel, hvor man vil­le an­gri­be et mål klok­ken ni om af­te­nen. Det lå ret tæt på nog­le bo­lig­om­rå­der, og der­for vil­le vi ik­ke ka­ste. For hvad la­ver man klok­ken ni om af­te­nen i Mel­le­mø­sten? Da er man out and about, « for­kla­rer Anders Rex.

Til da­to har samt­li­ge bom­ber, ka­stet af dan­ske fly, fun­ge­ret og har ramt, som de skul­le. Hver­ken Anders Rex el­ler de to øv­ri­ge er be­kendt med, at de dan­ske an­greb har for­voldt ci­vi­le tab.

Seks ti­mer i luf­ten

Dan­sker­ne har ty­pisk to gan­ge to fly i luf­ten hver dag in­den for et 12 ti­mers vin­due. En mis­sion er ty­pisk på ot­te ti­mer – seks ti­mer i luf­ten og to ti­mer til start og af­slut­ning. Nog­le da­ge er fri­da­ge med tid til ek­stra ved­li­ge­hold.

Hver fre­dag til­by­der felt­præ­sten et fored­rag, og om søn­da­gen er der gud­stje­ne­ste. Ar­bej­det fyl­der næ­sten det he­le – hvad der er ti­l­overs, kan man bru­ge på at træ­ne el­ler sove. Ind­kvar­te­rin­gen sker i tel­te el­ler gam­le con­tai­ne­re, og plad­sen er trang. Ud over dan­sker­ne er der ame­ri­kan­ske Ma­ri­nes, ame­ri­kansk Air For­ce, ca­na­di­e­re, kuwai­te­re og ita­li­e­ne­re. Der er ryg­ter om, at fle­re trop­per er på vej, og at fle­re tel­te skal sæt­tes op på ba­sen, der nu rum­mer om­kring 3.500 sol­da­ter. Li­ge nu er tem­pe­ra­tu­ren om da­gen godt 20 gra­der, mens det er gan­ske køligt om nat­ten. Til som­mer vil dag­tem­pe­ra­tu­ren kun­ne for­dob­les, og så bli­ver det helt nød­ven­digt at op­byg­ge tel­te, der kan gi­ve skyg­ge til fly­e­ne. Er mis­sio­nen ble­vet til ru­ti­ne nu? Pi­lo­ten: » Det bli­ver al­drig no­gen­sin­de ru­ti­ne at slå folk ihjel. Ope­ra­tio­ner­ne fin­der et na­tur­ligt le­je, men ru­ti­ne bli­ver det al­drig. Den respekt for op­ga­ver­ne bi­be­hol­der vi. «

» Vi har en me­get ri­gid pro­ces for at sik­re, at må­le­ne er le­gi­ti­me, « si­ger oberst Anders Rex, der i en pe­ri­o­de sad som dansk re­præ­sen­tant og ’ ved ko­a­li­tio­nens ho­ved­kvar­ter i Do­ha i Qa­tar. Hvis der er tvivl om, hvor­vidt en mis­sion lig­ger in­den for ram­mer­ne af, hvad dan­ske fly må bru­ges til, er det red card hol­de­rens op­ga­ve at si­ge fra. Og det rø­de kort

fak­tisk blaf­ret nog­le gan­ge, si­den de dan­ske fly be­gynd­te at ope­re­re i ok­to­ber.

Fo­to: Jesper Kristensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.