’ Vi er helt ød

Via sin ma­na­ger ud­tryk­ker den dan­ske pro­du­cer ’ Souls­ho­ck’ sin sorg over sin ko­nes plud­se­li­ge død

BT - - NYHEDER - Fo­to: Jonas Van­dall Ørtvig

SAVN

Hen­ning Hø­eg

ho­eg@ bt. dk Tid­ligt lør­dag mor­gen ( dansk tid) fandt den ver­den­skend­te dan­ske mu­sikpro­du­cer og kom­po­nist Car­sten ’ Souls­ho­ck’ Scha­ck sin ko­ne be­vidst­løs og dø­en­de i de­res hus i West Hol­lywood, Ca­li­for­ni­en. Nu ud­tryk­ker den for­hen­væ­ren­de X Fa­ctor- dom­mer for før­ste gang si­ne fø­lel­ser eft er døds­fal­det. ’ Ord kan slet ik­ke ud­tryk­ke, hvor øde­lag­te vi er eft er det tragi­ske tab af vo­res el­ske­de Maxee.’

Så­dan be­gyn­der Car­sten ’ Souls­ho­ck’ Scha­ck en ud­ta­lel­se, som BT har få­et via dan­ske­rens ma­na­ger i Los An­ge­les.

Og Car­sten Scha­ck, der selv rin­ge­de eft er am­bu­lan­cen, ef­ter han fandt sin ko­ne Char­may­ne ’ Maxee’ Maxwell blø­de­n­de på gul­vet, fort­sæt­ter:

’ Cen­trum i vo­res ver­den’

’ Som hel­hjer­tet mor og hu­stru dan­ne­de hun cen­trum i vo­res ver­den. Vi sav­ner hen­de for­fær­de­ligt. Og vi vil ger­ne si­ge tak til al­le, der har ud­trykt de­res kondolencer. Al­le dis­se hils­ner har væ­ret en stor trøst i dis­se ut­ro­lig svæ­re da­ge.’

Til

sidst be­der Car­sten Scha­ck, der har bo­et fast i Los An­ge­les i over ty­ve år, al­le om at respek­te­re fa­mi­li­ens pri­vat­liv, mens de sør­ger. Og han un­der­skri­ver sin ud­ta­lel­se:

’ Car­sten Scha­ck ( Pro­du­cer Souls­ho­ck) and Ni­co­laj Ho­jer Scha­ck’.

Ni­co­laj er Car­sten Scha­cks og Char­may­ne Maxwells tiåri­ge søn, der sov i sit væ­rel­se, da hans far fandt sin dø­en­de Maxee på gul­vet.

Kær­ligt og tæt for­hold

Og selv­om det ik­ke næv­nes i Car­sten Scha­cks ud­ta­lel­se, er det ty­de­ligt, at for­hol­det imel­lem bå­de mor, far og søn var kær­ligt og tæt.

I et tid­li­ge­re in­ter­view med BT har Car­sten Scha­ck så­le­des fl ere gan­ge un­der­stre­get, at han ik­ke vil­le væ­re den mand, han er i dag, hvis det ik­ke hav­de væ­ret for fa­mi­li­ens støt­te og kær­lig­hed.

Og på samt­li­ge so­ci­a­le me­di­er un­der­stre­ger bå­de fa­mi­li­en og kend­te og ukend­te ven­ner, hvor fan­ta­stisk en per­son Char­may­ne ’ Maxee’ Maxwell var over for par­rets søn.

’ Hun var et af mi­ne for­bil­le­der og fa­vo­ritsan­ge­re,’ skri­ver sku­e­spil­le­rin­den Pors­cha Co­le­man så­le­des.

Og Car­sten Scha­cks gam­le ven og sam­ar­bejds­part­ner L. A. Reid ( én af USAs mest suc­ces­ful­de mu­sikpro­du­ce­re) vi­de­re­brin­ger på sin twit­ter­si­de blot den tri­ste nyhed om Maxe­es bort­gang.

TIRS­DAG 3. MARTS 2015

For­hol­det mel­lem Car­sten ’ Souls­ho­ck’ Scha­ck, søn­nen og den nu af­dø­de ko­ne var ty­de­lig­vis kær­ligt og tæt. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.