For­blød­te mens søn­nen sov

BT - - NYHEDER - Char­may­ne ’ Maxee’ Maxwell blev 46 år. Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk Hen­ning Hø­eg Fo­to: Esben Sal­ling

TRA­GE­DIE

ho­eg@ bt. dk

Det var et tragisk og us­and­syn­ligt sort uheld, der slog den dan­ske pro­du­cer Car­sten ’ Souls­ho­ck’ Scha­cks hu­stru Maxee ihjel, da hun for­blød­te i par­rets hjem i Los An­ge­les fre­dag aft en lo­kal tid.

Først for­lød hi­sto­ri­en, at ulyk­ken var sket på et sport­s­sta­dion i L. A.- om­rå­det, hvor fa­mi­li­en var til fod­bold­stæv­ne med søn­nen Ni­co­laj, der al­le­re­de som ti- årig er et stort fod­bold­ta­lent.

Men sandheden er om mu­ligt end­nu me­re tragisk.

Så­le­des er Char­may­ne ’ Maxee’ Maxwell an­gi­ve­ligt snublet og fal­det i hjem­met. Stum­per fra et knust ving­las skar Maxe­es hals op. Og da Car­sten Scha­ck kom hjem fra ar­bej­de ved 21- ti­den ( klok­ken 06 lør­dag mor­gen dansk tid), fandt han sin ko­ne be­vidst­løs og stor­blø­de­n­de på gul­vet.

Det for­tæl­ler kil­der tæt på fa­mi­li­en til BT.

Us­and­syn­lig uhel­dig ulyk­ke

» Der var ik­ke ta­le om selv­mord ( som nog­le me­di­er har for­talt, red.) el­ler no­get an­det. Men en us­and­syn­lig uhel­dig ulyk­ke, « si­ger en kil­de tæt på fa­mi­li­en til BT, mens en an­den kil­de, der li­ge­le­des er tæt på fa­mi­li­en, si­ger, at ulyk­ken ske­te hjem­me, mens par­rets søn Ni­co­laj sov an­det­steds i hu­set.

» Den rig­ti­ge ver­sion er, at Maxee er snublet og har få­et et ving­las op i stru­ben. Det er et fan­ta­stisk sort uheld. En fal­du­lyk­ke. Det er og­så det, po­li­ti­et si­ger. «

Da Car­sten Scha­ck, der og­så er kendt som dom­mer i DRs sang­kon­kur­ren­ce ’ X Fa­ctor’, fandt sin be­vidst­lø­se hu­stru, hav­de hun sta­dig en svag puls. Pro­du­ce­ren, der har ar­bej­det sam­men med bå­de Whit­ney Hou­ston, Pit­bull, 2Pac og Ma­don­na, rin­ge­de øje­blik­ke­ligt til alarm­cen­tra­len. Men på grund af det sto­re blod­tab dø­de Char­may­ne i am­bu­lan­cen på vej til Ce­d­ar Si­nai Ho­spi­tal nær Los An­ge­les’ cen­trum.

Tid­ligt i seng

Den ene af BTs to kil­der for­tæl­ler, at par­rets 10- åri­ge søn Ni­co­laj var kom­met tid­ligt i seng, for­di han skul­le væ­re ud­hvilet til næ­ste mor­gen, hvor han skul­le spil­le en vig­tig fod­bold­fi na­le.

Eft er døds­fal­det be­søg­te Los An­ge­les’ po­li­ti LAPD Souls­ho­cks hjem. Og de fastslog, at der var ta­le om en tragisk, men hæn­de­lig ulyk­ke.

Car­sten Souls­ho­ck og Char­may­ne ’ Maxee’ Maxwell mød­te hin­an­den for me­re end 20 år si­den, da Souls­ho­ck ar­bej­de­de med hen­des band Brown­sto­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.