An­mel­der: ’ Badehotellet’ er ble­vet bed­re

BT - - KULTUR -

ROS

’ Badehotellet’ har få­et en del an­mel­der- stryg si­den pre­mi­e­ren på før­ste sæ­son, men Ber­ling­s­kes an­mel­der er po­si­tiv i sin anmeldelse af sid­ste af­snit af an­den sæ­son. Jakob Steen Ol­sen er over­ve­jen­de po­si­tiv i sin fi re­stjer­ne­de anmeldelse i avi­sen i dag.

’ Den ver­den­s­ø­ko­no­mi­ske neds­melt­ning, som Lars Rant­hes hårdt­pum­pe­de spe­ku­lant må læ­se om i avi­sen, og som ik­ke ba­re brin­ger ham på fal­lit­tens rand, men som og­så pa­ra­ly­se­rer hans selv­for­stå­el­se. De sce­ner, hvor det går op for ham, at alt er tabt, spil­le­de Lars Rant­he glim­ren­de. Det var i det he­le ta­get i den grad for­lø­sen­de, at al­voren fi k lov at ind­fi nde sig i de sid­ste sce­ner af TV2s man­dags­se­rie, hvor og­så det for­lø­je­de æg­te­skab mel­lem Aman­da ( Ama­lie Dol­lerup), der nu har fuld­bragt sin ud­vik­ling fra for­kælet møgtøs til se­ri­ens ene hel­tin­de, og hen­des skabs­bøs­se af en æg­te­mand ( Mads Wil­le), fi k lov til at fol­de sig ri­me­ligt fi nt­mær­ken­de ud,’ skri­ver Jakob Steen Ol­sen.

’ Man må ret­fær­dig­vis si­ge, at ’ Badehotellet’ gan­ske en­kelt er ble­vet bed­re i takt med, at den er skre­det frem. Så det far­ce­præ­ge­de er trå­dt i bag­grun­den og er ble­vet afl øst af den fi ne­re fol­ke­ko­me­die med plads til me­re kom­pli­ce­re­de ka­rak­ter­træk og an­dre, me­re melan­kol­ske stem­nin­ger. En ud­vik­ling, som ik­ke mindst hand­ler om den alt for vold­som­me age­ren, som klæ­de­ligt er skru­et tre- fi re ok­ta­ver ned,’ skri­ver han og­så.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.