Love is in the Air

BT - - TV - RO­MAN­TISK KOMEDIE 11: 00 18: 55 21: 00 09: 15 16: 50 13: 25 15: 00 00: 35- 06: 00 07: 25 23: 05

Jour­na­li­ster­ne Juli­an­ne ( Julia Ro­berts) og Mi­cha­el ( Der­mot Mul­ro­ney) er beg­ge i 30’ er­ne har væ­ret bed­ste ven­ner i en evig­hed, men al­drig me­re end det. Nu har han fri­et – til en an­den, nem­lig den un­ge, smuk­ke og vold­somt vel­ha­ven­de Kim­ber­ly ( Ca­meron Di­az). Da Mi­cha­el for tæl­ler Juli­an­ne, at han skal gift es om fi re da­ge, går det op for hen­de, at hun el­sker ham og vil ha­ve ham for sig selv. Hun ta­ger der­for til Chi­ca­go for at hjæl­pe ham med bryl­lup­pet, men i vir­ke­lig­he­den er det hen­des plan at gø­re alt, hvad der står i hen­des magt for at for­hin­dre Mi­cha­el i at gif­te sig med Kim­ber­ly. Men det vi­ser sig at væ­re let­te­re sagt end gjort, for Kim­ber­ly la­der desvæ­re til at væ­re den per­fek­te kvin­de. Eft er tre da­ges de­struk­tiv bryl­lupsas­si­stan­ce gri­ber Juli­an­ne den sid­ste mu­lig­hed: Hun kys­ser Mi­cha­el og si­ger, at hun el­sker ham. Men desvær­re over­væ­rer Kim­ber­ly til­stå­el­sen, og det er nu op til Mi­cha­el at fi nde ud af, hvem han vir­ke­lig el­sker. Det er den au­stral­ske

Med­vir­ken­de: in­struk­tør P. J. Ho­gan, der står bag ” Min bed­ste vens bryl­lup”. ( TV3 Puls)

The Ro­un­ders. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1965. ( T) Flygt­nin­gen. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1947. ( T) Ør­ne­vin­ger. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957.

( T) Ci­mar­ron. Ame­ri­kansk western fra 1960. ( T) Flip­per på nye even­tyr. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 1964. ( T) Let på tå. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1953. ( T) Te og sym­pa­ti. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956.

( T) De tre mu­ske­te­rer. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1948.

Ord­ne­de for­hold. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1969. ( T) Hvem sag­de mord?. En­gelsk kri­mi fra 1964. Nat- tv.

Juli­an­ne ( Julia Ro­berts) har et pro­blem, som hun de­ler med sin go­de ven Ge­or­ge ( Ru­pert Eve­rett) i ko­me­di­e­klas­si­ke­ren ” Min bed­ste vens bryl­lup fra 1997).

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.