DBU MÅ KRY­BE T

Lands­holds­spil­ler­ne har ik­ke un­der­skre­vet DBUs lands­holds­af­ta­le. Uni­o­nen er der­for nødt til at gå imod eget sit eget ul­ti­ma­tum om at se bort fra de spil­le­re, der ik­ke skri­ver un­der

BT - - SPORTEN - PRE­STI­GE­TAB Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk

I prin­cip­pet står Dan­mark li­ge nu uden et fod­bold­lands­hold be­stå­en­de af de bed­ste spil­le­re. For når dis­se linjer læ­ses, er den de­ad­li­ne, DBU for to uger si­den sat­te op for lands­holds­spil­ler­ne i for­bin­del­se med den ver­se­ren­de løn­kon­flikt, over­skre­det.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger væl­te­de det så­le­des ik­ke ind med un­der­skrev­ne lands­holds­af­ta­ler fra spil­ler­ne på DBU Al­lé 1 i af­tes. Tvær­ti­mod står lands­holds­spil­ler­ne skul­der ved skul­der med Spil­ler­for­e­nin­gen mod DBU i kon­flik­ten, der hand­ler om ue­nig­hed om en ny bonus­af­ta­le og ik­ke mindst de kom­merci­el­le ret­tig­he­der af­født af uni­o­nens øn­ske om at kun­ne ind­gå mar­keds­fø­rings­af­ta­ler di­rek­te med spil­ler­ne.

Det har sat DBU i en prekær si­tu­a­tion, som kan fø­re til no­get af et pre­sti­ge­tab for di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er. Det vir­ker nem­lig us­and­syn­ligt, at DBU al­le­re­de nu ef­fek­tu­e­rer sank­tio­nen om at se bort fra de 40- 60 spil­le­re, der er om­fat­tet af ul­ti­ma­tum­met, det kom­men­de hal­ve år.

I ste­det er det sand­syn­ligt, at ar­bej­det med at fin­de frem til en løs­ning vil va­re ved frem til 17. marts, når land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen skal ud­ta­ge trup­pen til de kom­men­de test­kam­pe mod USA og Frank­rig. Er der ik­ke lan­det en af­ta­le in­den da, kan trus­len om, at DBU vil se bort fra Da­ni­el Ag­ger og co., bli­ve ak­tu­el.

DBU un­der pres

I for­ri­ge uge stran­de­de for­hand­lin­ger­ne mel­lem DBU på den ene si­de og lands­holds­spil­ler­ne og de­res fag­for­e­ning, Spil­ler­for­e­nin­gen, på den an­den. Da for­hand­lin­ger­ne ef­ter fle­re må­ne­der løb ud i san­det sidst i fe­bru­ar, ser­ve­re­de DBU et ul­ti­ma­tum for de 40- 60 spil­le­re, der net­op nu er lands­holdsak­tu­el­le.

’ Skriv un­der på DBUs ud­kast til en ny af­ta­le, el­ler du er eks­klu­de­ret fra lands­hol­det de kom­men­de seks må­ne­der’, lød ul­ti­ma­tum­met i grove træk.

DBU er der­for un­der pres. Di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er gik ’ all in’ med sit ul­ti­ma­tum, men Spil­ler­for­e­nin­gen og lands­holds­spil­ler­ne sad ro­ligt og kald­te hans bluff.

Rygs­vøm­ning

Nu har DBU og Bret­ton- Mey­er to mu­lig­he­der. Uni­o­nen kan en­ten fø­re si­ne trus­ler ud i li­vet og eks­klu­de­re Chri­sti­an Erik­sen, Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, Wil­li­am Kvist og lan­dets øv­ri­ge 40 til 60 bed­ste spil­le­re fra at spil­le på lands­hol­det i de kom­men­de seks må­ne­der. En pe­ri­o­de, hvor der ud over ven­skabs­kam­pe­ne mod USA, Frank­rig og Mon­te­ne­gro, og­så er en sær­de­les vig­tig EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp på hjem­me­ba­ne mod Ser­bi­en i ju­ni på pro­gram­met.

Det vil­le med­fø­re, at DBU skul­le kon­tak­te spil­ler­ne i næ­ste lag med et til­bud om at spil­le på lands­hol­det. Men og­så her vil­le et ’ nej tak’ væ­re over­ve­jen­de sand­syn­ligt.

DBU er der­for tvun­get til at be­nyt­te sig af mu­lig­hed num­mer to. En mu­lig­hed, der ind­be­fat­ter ik­ke så lidt rygs­vøm­ning og med­føl­gen­de tab af an­sigt. Uni­o­nen er så­le­des nødt til at gå imod sit eget ul­ti­ma­tum, ig­no­re­re de mang­len­de un­der­skrif­ter og til­ba­ge­mel­din­ger, og gå til­ba­ge til for­hand­lings­bor­det, som om in­tet var hændt. Det vil uni­o­nen mel­de ud i dag.

Der­med fin­der kon­flik­ten mel­lem par­ter­ne ik­ke en løs­ning i dag, med­min­dre den mod for­vent­ning fin­des ved for­hand­lings­bor­det. Sam­ti­dig vil lands­holds­spil­ler­ne – i hvert fald ind­til vi­de­re – fort­sat ha­ve mu­lig­he­den for at med­vir­ke i de kom­men­de kam­pe, selv om de ik­ke har un­der­skre­vet en af­ta­le.

SA­GEN KORT

DBU OG LANDS­HOLDS­SPIL­LER­NE

har ik­ke for­må­et at bli­ve eni­ge om en ny af­ta­le om­hand­len­de løn, bonus­ser mv. Den nu­væ­ren­de af­ta­le ud­løb i som­mer. Si­den blev den for­læn­get af fle­re om­gan­ge, in­den den de­fi­ni­tivt ud­løb i slut­nin­gen af ja­nu­ar. Spil­ler­for­e­nin­gen for­hand­ler på lands­holds­spil­ler­nes veg­ne.

DBU VIL HA­VE

lands­holds­spil­ler­ne til at gå 17 pro­cent

TIRS­DAG 3. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.