Kvin­delands­hol­det spil­ler trods kon­fl ikt

BT - - SPORTEN - UD­SÆT­TEL­SE Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk

Da an­fø­rer­ne for tre lands­hold sam­let meld­te ud, at de af­vi­ste DBUs op­for­dring til at skri­ve un­der på in­di­vi­du­el­le aft aler, stod de sam­men som tre mu­ske­te­rer og kræ­ve­de, at DBU i ste­det skul­le for­hand­le en aft ale på plads med Spil­ler­for­e­nin­gen.

Men til­sy­ne­la­den­de holdt mu­ske­ter- eden kun gan­ske få da­ge, for nu er kvin­delands­hol­det ta­get af­sted til Portu­gal for at del­ta­ge i den tra­di­tions­ri­ge for­år­s­tur­ne­ring Al­gar­ve Cup, hvor hol­det i mor­gen mø­der Ja­pan i den før­ste kamp, i ste­det for at ven­te på, at der fo­re­lig­ger en aft ale.

I mod­sæt­ning til mæn­de­ne, hvis frist for at til­ken­de­gi­ve, hvor­vidt de vil­le ac­cep­te­re DBUs ud­spil til en ny lø­naf­ta­le, ud­løb i går, har de bed­ste kvin­de­li­ge fod­bold­spil­le­re dog få­et ud­sat de­ad­li­ne til 12. marts.

Kon­tant re­to­rik

Tors­dag i sid­ste uge var kvin­delands­hol­dets an­fø­rer Li­ne Rød­dik el­lers me­get kon­tant i re­to­rik­ken:

» Som kvin­de­spil­ler er det be­kræft en­de at vi­de, at vi står sam­men om det her. Sam­men om at sik­re go­de vil­kår for bå­de kvin­de- og her­re­lands­hol­de­ne, « lød det i en ud­ta­lel­se ud­sendt af Spil­ler­for­e­nin­gen om sam­men­hol­det, der og­så var be­grun­del­sen for at mel­de fra til fre­da­gens award- show.

Li­ne Rød­dik er ik­ke selv er med i Portu­gal. BT har for­gæ­ves for­søgt at få kom­men­ta­rer til den pa­ra­doksa­le si­tu­a­tion fra kon­sti­tu­e­ret an­fø­rer Jan­ni Ar­nth og Spil­ler­for­e­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.