Bret­ton- klods om be­net

BT - - SPORTEN -

CLAUS BRET­TON- MEY­ER HAR haft nog­le hår­de da­ge. Rig­tig hår­de. Men når DBU- di­rek­tø­ren dre­jer fl asken, pe­ger den til­ba­ge på ham selv. Bret­ton- Mey­er står i dag med en lang næ­se uden un­der­skrift er på en ny lands­holds­aft ale fra lands­holds­spil­ler­ne. Han spil­le­de højt spil ved at smi­de et ul­ti­ma­tum eft er spil­ler­ne, men han tab­te. Big ti­me end­da! DBU- DI­REK­TØ­REN HAR MAN­GE go­de si­der. Han er en dyg­tig kom­mu­ni­ka­tor, og han har gen­nem­ført de nød­ven­di­ge be­spa­rel­ser i or­ga­ni­sa­tio­nen eft er fl ere år med rø­de tal. Men rent po­li­tisk har han vist sig som en ele­fant i en po­r­ce­læns­bu­tik. De se­ne­ste da­ge har han gan­ske en­kelt smadret alt, han har væ­ret i nær­he­den af.

Ik­ke ba­re har Bret­ton- Mey­er stil­let et ul­ti­ma­tum, han ik­ke har væ­ret i stand til at føl­ge op på. Han har fra be­gyn­del­sen un­der­vur­de­ret Spil­ler­for­e­nin­gen groft . Hans mod­stan­der, di­rek­tør Mads Øland, er ik­ke ba­re kom­pro­mis­løs. Han er og­så en dyg­tig for­hand­ler med den po­li­ti­ske tæft , DBU- di­rek­tø­ren mang­ler. Det har Bret­ton- Mey­er en­ten glemt el­ler ig­no­re­ret.

Spil­ler­for­e­nin­gen og lands- I FOR­HAND­LIN­GER­NE MED holds­spil­ler­ne har Bret­tonMey­er nu ma­let sig selv op i et hjør­ne, som han kun kan kom­me ud af, hvis spil­ler­ne pres­ser Spil­ler­for­e­nin­gen til kom­pro­mi­ser, når der om to uger skal ud­ta­ges lands­hold til ven­skabs­kam­pe­ne mod USA og Frank­rig.

Ul­ti­ma­tum og un­der­vur­de­ring af mod­par­ten er de to stør­ste fejl, Claus Bret­ton- Mey­er har be­gå­et de se­ne­ste uger. Men vi kan fø­je end­nu et ’ u’ til li­sten. Ude­luk­kel­sen af land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen i for­bin­del­se med an­sæt­tel­ser­ne af nye eli­teog ta­len­t­ud­vik­lings­che­fer er end­nu et be­vis på, at di­rek­tø­ren rent po­li­tisk er en klods om be­net på DBU. Ol­sen er gan­ske vist væk om halvan­det år. Men man sæt­ter ik­ke ild til hu­set, blot for­di be­bo­e­ren al­le­re­de er på vej ud. BRET­TON- MEY­ER HAR STA­DIG op­bak­ning i DBUs be­sty­rel­se, men mi­ne kil­der for­tæl­ler om stor un­dren i for­hold til di­rek­tø­rens dis­po­si­tio­ner. Be­sty­rel­sen var klar over, at det ik­ke var en po­li­ti­ker, man hy­re­de, da Bret­tonMey­er fi k job­bet. Men at det skul­le gå så galt, som det har gjort de se­ne­ste da­ge, har skabt be­kym­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.