IN­GEN PLAN B ’’

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen har ik­ke for­be­redt sig på en si­tu­a­tion, hvor han må se bort fra Da­ni­el Ag­ger, Chri­sti­an Erik­sen og de an­dre pro­fi­ler

BT - - SPORTEN - KON­FLIKT Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk Mor­ten Ol­sen

Jeg bå­de hå­ber og tror på, at for­nuf­ten sej­rer

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen må fra i dag i prin­cip­pet slet­te Dan­marks bed­ste spil­le­re fra sit hold­kort til for­å­rets kom­men­de test- og kva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Det sker, for­di fri­sten for spil­ler­ne til at un­der­skri­ve DBUs nye af­ta­le om løn- og kom­merci­el­le vil­kår ud­løb ved mid­nat i går.

Al­li­ge­vel har land­stræ­ne­ren ik­ke for­be­redt sig på det vær­st tæn­ke­li­ge sce­na­rie, hvis kon­flik­ten ik­ke når at lø­se sig mel­lem spil­ler­ne og DBU in­den 17. marts, når han skal ud­ta­ge trup­pen til test­kam­pe­ne mod USA og Frank­rig, der spil­les hen­holds­vis 25. og 29. marts.

Er du, Mor­ten Ol­sen, kom­met der­til nu, hvor du tæn­ker i en plan B, hvis spil­ler­ne ik­ke si­ger ja til DBUs nye vil­kår?

» Nej, det gør jeg ik­ke. Jeg bå­de hå­ber og tror på, at for­nuf­ten sej­rer. Jeg for­be­re­der mig på de to mod­stan­de­re og de spil­le­re, som skal lø­se de op­ga­ver. Læn­ge­re er den ik­ke. Det bli­ver de bed­ste dan­ske spil­le­re. Så­dan er det. Jeg kan ik­ke for­be­re­de mig på an­dre må­der, og så må de an­dre for­hand­le. «

Vil­le du som træ­ner kun­ne stå in­de for at stil­le med et B- hold i en kva­li­fi­ka­tions­kamp?

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. «

Er du selv kom­met med op­for­drin­ger til par­ter­ne i det her for­løb?

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. Dem, der skal sør­ge for det, er DBU – den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, be­sty­rel­sen, Spil­ler­for­e­nin­gen og spil­ler­ne. Det kan jeg ik­ke blan­de mig i, og det gør jeg hel­ler ik­ke. «

Så du har ik­ke fun­ge­ret som en form for mæg­ler mel­lem spil­ler­rå­det og DBU?

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. «

Spil­ler­ne bli­ver fo­re­slå­et at skul­le ned i løn. Er du selv ble­vet spurgt om det på linje med lands­holds­spil­ler­ne?

» Jeg har slet ik­ke væ­ret ind­blan­det i den­ne her sag, må jeg in­drøm­me. Jeg kan hel­ler ik­ke væ­re ind­blan­det, for­di DBU er min ar­bejds­gi­ver, og jeg har og­så et for­hold til spil­ler­ne, som skal be­va­res. Så jeg blan­der mig ik­ke i det. «

For­hol­det til DBU er fint

Mor­ten Ol­sen af­vi­ser og­så, at han fø­ler sig fros­set ude af DBUs øver­ste le­del­se trods hi­sto­ri­er om, at han er ble­vet sat ud på si­de­linj­en i nøg­le- spørgs­mål om an­sæt­tel­se af blandt an­dre en ny eli­te­chef i DBU.

Der har væ­ret hi­sto­ri­er frem­me i Ek­stra Bla­det om, at du er sat uden for ind­fly­del­se og er pres­set. Bli­ver du pres­set af DBUs le­de­re?

» Det ken­der jeg in­tet til, og det er ik­ke den fø­lel­se, jeg har på no­gen må­de. Så nej. «

Så du går ik­ke rundt og fø­ler dig pres­set i øje­blik­ket?

» Fod­bold­træ­ne­re er al­tid pres­se­de. Det er en del af job­bet. Men det har jeg væn­net mig til. Man skal præ­ste­re og vin­de fod­bold­kam­pe. Det for­an­drer sig ik­ke. «

Hvor­dan er dit for­hold til DBUtop­pen? » Det er pro­fes­sio­nelt. Det er fint. « Kan du på nu­væ­ren­de tids­punkt se dig selv som en del af DBU ef­ter 2016?

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. « Så det er hver­ken et ja el­ler et nej? » Det er slet ik­ke det, det dre­jer sig om for mig på nu­væ­ren­de tids­punkt. Det gør frem­ti­den og de to kam­pe, vi har om 14 da­ge. Der er det, jeg spe­ku­le­rer på, i øje­blik­ket, og jeg sy­nes, det er ri­ge­ligt. Det hand­ler om hol­det og at for­be­re­de os godt til kam­pen mod Ser­bi­en, der bli­ver den vi­ta­le kamp i kva­li­fi­ka­tio­nen. Her har vi nu nog­le test­kam­pe, som ger­ne skul­le bru­ges på den rig­ti­ge må­de, ef­ter vi ik­ke har spil­let sam­men i fi­re må­ne­der. Det er mit øn­ske. Men i for­hold til for­hand­lin­ger­ne må du spør­ge nog­le an­dre. «

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen ud­ta­ger sin næ­ste trup 17. marts. Spørgs­må­let er dog ba­re, hvem han vil ha­ve til sin rå­dig­hed. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.