Pro­fes­sio­nel­le dom­me­re, ja tak!

BT sat­te i novem­ber fo­kus på dom­mer­ne. Nu sik­rer en ny aft ale, at to dom­me­re bli­ver an­sat på en pro­fes­sio­nel kon­trakt fra næ­ste sæ­son

BT - - SPORTEN - FREM­SKRIDT Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

TIRS­DAG 3. MARTS 2015

Dom­mer­stan­dar­den i Su­per­liga­en har al­drig væ­ret un­der hår­de­re kri­tik end net­op nu. Se­ne­st blev Superligaens højst ran­ge­re­de dom­mer, Kenn Han­sen, kraf­tig kri­ti­se­ret for sin præ­sta­tion i kam­pen mel­lem Brønd­by og FC Midtjyl­land – spe­ci­elt fra blå/ gul si­de.

For mens det er fuld­tidspro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re, der lø­ber eft er bol­den – Ho­bro und­ta­get – er dom­mer­ne kun an­sat som ama­tø­rer. Dom­mer­ne selv har læn­ge øn­sket at la­de sig pro­fes­sio­na­li­se­re, og det er nu en­de­lig lyk­ke­des.

Fra 1. juli 2015 sik­rer en nye dom­mer­aft ale mel­lem DBU, Dan­ske Fod­bold­dom­mer og Di­vi­sions­for­e­nin­gen nem­lig, at to dom­me­re kon­trak­tan­sæt­tes med et ho­norar på ca. 250.000 ud over det al­min­de­li­ge dom­mer­ho­norar.

Til stor glæ­de for for­man­den hos Dan­ske Fod­bold­dom­me­re, Per But­tens­chøn.

» På en glæ­des­ska­la fra 1 til 100, er jeg på 100 li­ge nu. Vi har kæm­pet for det i så lang tid, og nu er det en­de­lig lyk­ke­des. Det har vi vir­ke­lig sav­net, « si­ger han.

Me­re tid til for­be­re­del­se

BT brag­te i novem­ber fl ere ar­tik­ler om­kring de dan­ske ama­tør­dom­me­re, og her kom det frem at dom­mer­ne i gen­nem­snit ar­bej­der 40 ti­mer om ugen. Det gi­ver ik­ke dom­mer­ne me­get tid el­ler over­skud til at træ­ne og for­be­re­de de­res præ­sta­tio­ner på fod­bold­ba­nen.

Og det er det, en pro­fes­sio­na­li­se­ring skal rå­de bod på, for­tæl­ler Claus Thomsen, for­mand for Di­vi­sions­for­e­nin­gen.

» Det kom­mer til at gi­ve de to dom­me­re me­re tid til bå­de at for­be­re­de og eft er­ra­tio­na­li­se­re de­res ar­bej­de. På sigt skal det ger­ne ud­vik­le vo­res dom­mer­kva­li­tet, « si­ger Claus Thomsen.

Par­ter­ne har end­nu ik­ke valgt, hvil­ke to dom­me­re der skal pro­fes­sio­na­li­se­res, og det er iføl­ge Claus Thomsen ik­ke gi­vet, at kon­trak­ter­ne går til de mest er­far­ne el­ler højst ran­ge­re­de.

» Det er ik­ke for dem, der er på top­pen li­ge nu, men dem, der po­ten-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.