’’

BT - - SPORTEN - Per But­tens­chøn

På en glæ­des­ska­la fra 1 til 100, er jeg på 100 li­ge nu. Vi har kæm­pet for det i så lang tid. , og nu er det en­de­lig lyk­ke­des. Det har vi vir­ke­lig sav­net

ti­elt kan gav­ne Dan­mark og Eu­ro­pa mest. Dér, hvor vi ser størst for­bed­rings­po­ten­ti­a­le, « si­ger han.

I Sve­ri­ge blev dom­mer­ne pro­fes­sio­na­li­se­ret som en for­søgs­ord­ning i 2008, og i dag har sven­sker­ne fl ere dom­me­re på øver­ste ni­veau. Dan­mark har nul.

De to dom­me­re, der nu skal på pro­fes­sio­nel kon­trakt, er og­så led i en for­søgs­ord­ning, hvor par­ter­ne til jul vil dis­ku­te­re virk­nin­gen.

» Det her er før­ste skridt af man­ge. Vi skal hø­ste er­fa­rin­ger, in­den vi ta­ger næ­ste skridt. Så ved vi, hvad der vir­ker, « si­ger dom­mer­for­mand Per But­tens­chøn.

Det er klub­ber­ne, der skal be­ta­le for de pro­fes­sio­nel­le dom­me­re, men iføl­ge Claus Thomsen var pri­sen ik­ke et em­ne.

Ud over, at de to dom­me­re skal på en pro­fes­sio­nel kon­trakt, kom­mer den nye aft ale og­så til at ind­hol­de en fe­ed­ba­ck- ord­ning af dom­mer­ne, hvor de in­vol­ve­re­de klub­ber vil gi­ve fe­ed­ba­ck på mæn­de­ne med fl øjten eft er kam­pen. Det­te vil gæl­de helt ned til 2. di­vi­sion og be­gyn­de fra næ­ste sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.