Krav om ud­vik­ling

Thomas Frank skal vi­se, at han kan ska­be re­sul­ta­ter, ud­vik­le hol­det og hæ­ve bund­ni­veau­et i lø­bet af de sid­ste run­der af for­å­ret

BT - - SPORTEN - PLA­CE­RIN­GER Sø­ren Klæ­strup skl@ spor­ten. dk Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Thomas Frank var blandt fa­vo­rit­ter­ne i Su­per­liga­en til først at bli­ve fy­ret, al­le­re­de in­den for­å­ret kom i gang. Et mid­del­må­digt eft er­år, en fj er­de­plads ved vin­ter­pau­sen og et 0- 7- ne­der­lag i før­ste træ­nings­kamp var dår­li­ge­re end de for­vent­nin­ger, sto­rak­tio­nær Jan Bech Andersen og sport­s­di­rek­tør Per Rud hav­de sat in­den sæ­son­start.

To kam­pe og et po­int se­ne­re er Brønd­by sta­dig på fj er­de­plad­sen og læn­ge­re væk fra tred­je­plad­sen. Al­li­ge­vel er en fy­ring ik­ke ryk­ket tæt­te- re på, så læn­ge at­ti­tu­den er bed­re og bund­ni­veau­et hø­je­re end i eft er­å­ret.

» Det ( 1- 1- kam­pen mod FCM, red.) var må­ske en kamp, der tid­li­ge­re på sæ­so­nen må­ske hav­de gi­vet et ne­der­lag på 0- 2 el­ler 0- 3, og det er en me­get po­si­tiv ud­vik­ling. Al­li­ge­vel står vi til­ba­ge med kun et po­int eft er to kam­pe, så der er sta­dig ting, vi skal ud og øve os på, « si­ger Per Rud til bt. dks Mandagstræner.

» Da vi gik fra sta­dion ( søn­dag, red.), kun­ne vi se, at al­le spil­ler­ne hav­de væ­ret på. At der ik­ke var no­gen, der ac­cep­te­re­de det der bund­ni­veau, vi hav­de sid­ste år, « si­ger Rud.

Og det er ik­ke uvæ­sent­ligt. Selv­om mål­sæt­nin­gen er en tred­je­plads i Su­per­liga­en ved sæ­so­n­af­slut­nin­gen, kan en fj er­de­plads væ­re ac­cep­ta­bel, hvis hol­det spil­ler godt og gen­nem re­sten af for­å­ret og ud­vi­ser den ik­ke bli­ver op­fyldt? Det kun­ne han me­get vel væ­re:

» Der er no­get om­kring mål­sæt­ning, der skal re­a­li­se­res, og der er no­get om­kring, hvor­dan hol­det ud­vik­ler sig. Der var nog­le ting, vi ik­ke var gla­de for ( i eft er­å­ret, red.). Det var vo­res bund­ni­veau og vo­res men­tale til­stan­de. Det var vi ik­ke til­fred­se med, og det var Thomas Frank i den grad og­så selv me­gaf­ru­stre­ret over. Så læn­ge vi som klub når vo­res mål og ud­vik­ler os på de pa­ra­me­tre, vi har stil­let op, så er der me­get, me­get, me­get stor sand­syn­lig­hed for, at Thomas er træ­ner i Brønd­by i man­ge år. Vi skal præ­ste­re kon­ti­nu­er­ligt, og det kom­mer vi og­så til. «

Træ­ner­fy­rin­ger er ik­ke en ek­sakt vi­den­skab, men Per Rud me­ner, at Brønd­by og Thomas Frank be­væ­ger sig i den rig­ti­ge ret­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.