’ VI VIL UD I EU

Ras­mus Würtz var i højt hu­mør, eft er at AaB vendt

BT - - SPORTEN - MÅL­SÆT­NING Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Når AaB tid­li­ge­re har vun­det DM- guld, har hol­det i den eft er­føl­gen­de sæ­son un­der­præ­ste­ret. Det skal der iføl­ge hol­dets vi­ce­an­fø­rer Ras­mus Würtz la­ves om på.

» Mål­sæt­nin­gen for for­å­ret er klar. Vi vil ud i Eu­ro­pa igen. Det, vi har op­le­vet i den­ne sæ­son i først Cham­pions Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen og der­næst Eu­ro­pa Le­agu­e­grup­pe­spil­let, har gi­vet os smag på me­re, « sag­de Ras­mus Würtz, eft er han sam­men med hold­kam­me­ra­ter­ne i aft es hav­de vun­det 3- 1 over Es­b­jerg i det før­ste af to op­gør i den­ne uge. De to hold mø­des igen i Es­b­jerg på tors­dag i kvart­fi na­len i DBU Po­ka­len.

» Jeg sy­nes, at vi har god grund til at væ­re op­ti­mi­ster. Gan­ske vist røg vi i sid­ste uge ( mod Club Brug­ge, red) ud af Eu­ro­pa Le­ague. Det har dog ik­ke ry­stet os. Vi er sta­dig med i po­kal­tur­ne­rin­gen, og pi­len pe­ger opad for os i Su­per­liga­en, « sag­de Ras­mus Würtz.

AaB- an­gri­be­ren Anders K. Ja­cob­sen, der ki­ck­star­te­de nord­jy­der­nes co­me­ba­ck med sin scor­ing til 1- 1, var enig i vur­de­rin­gen.

» Med sej­re­ne over Brønd­by og Es­b­jerg har vi få­et en per­fekt start på for­års­sæ­so­nen. Men vi har ik­ke tænkt os, at det skal stop­pe her. Tors­dag er det vo­res in­ten­tion at be­sej­re Es­b­jerg i po­kal­tur­ne­rin­gen, og når vi søn­dag mø­der Ran­ders, vil vi med en sejr her kun væ­re tre po­int fra tred­je­plad­sen i Su­per­liga­en. Li­ge­som al­le an­dre de an­dre i vo­res trup, er det min drøm, at vi til eft er­å­ret igen skal re­præ­sen­te­re Dan­mark i Eu­ro­pa Cup’en, « sag­de Anders K. Ja­cob­sen.

AaB nær­mer sig ny træ­ner

Es­b­jerg- træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen ro­ste AaB- spil­ler­ne.

» De var bed­re end os, « sag­de han og til­fø­je­de:

» Hel­dig­vis får vi chan­cen for en hur­tig re­van­che. Vi får et par da­ge til at for­dø­je ne­der­la­get og for­be­re­de os. Jeg har end­nu ik­ke be­slut­tet mig for, hvor­dan vi vil gri­be tin­ge­ne an. Men jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at vi la­ver sær­ligt me­get om på star­top­stil­lin­gen. «

Blandt de 5.260 til­sku­e­re på Blue Wa­ter Are­na i Es­b­jerg var den tid­li­ge­re hol­land­ske lands­holds­spil­ler Art­hur

TIRS­DAG 3. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.