’’

BT - - SPORTEN - Anders K. Ja­cob­sen

Med sej­re­ne over Brønd­by og Es­b­jerg har vi få­et en per­fekt start på for­års­sæ­so­nen. Men vi har ik­ke tænkt os, at det skal stop­pe her

Nu­man, der nu er an­sat som ta­lentspej­der for Æres­di­vi­sions­klub­ben AZ.

Han var der pri­mært for at se U21- lands­holds­spil­le­re Jonas Knudsen, der gjor­de god re­k­la­me for sig selv ved at brin­ge hjem­me­hol­det for­an 1- 0.

» Det var hver­ken no­get, jeg vid­ste på for­hånd el­ler lod mig di­stra­he­re af. Jeg har eft er­hån­den væn­net mig til, at mi­ne præ­sta­tio­ner bli­ver vur­de­ret af klo­ge ho­ve­d­er på si­de­linj­en, « sag­de Jonas Knudsen, der tid­li­ge­re har sagt, at han har am­bi­tio­ner om at kom­me til ud­lan­det ef­ter den­ne sæ­son.

I øv­rigt kun­ne AaBs sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de, eft er kam­pen for­tæl­le, at klub­ben nær­mer sig en an­sæt­tel­se af afl øse­ren for træ­ner Kent Nielsen, der som be­kendt fort­sæt­ter i OB eft er som­mer­pau­sen.

» Am­bi­tio­nen er, at det skal gå hur­tigt. Men af bør­se­ti­ske år­sa­ger øn­sker jeg ik­ke at kom­men­te­re på nav­ne, « sag­de Al­lan Gaar­de.

Blandt de træ­ner­nav­ne, der spe­ku­le­res i, er ame­ri­ka­ne­ren Bob Brad­ley samt Lars Ol­sen, Kasper Hjul­mand og Lars Søn­der­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.