’’

BT - - SPORTEN - Jan Magnus­sen

Ke­vin er sta­dig i en ven­tepo­si­tion for at fin­de ud af, hvad hans job præ­cis skal gå ud på i 2015 hos McLa­ren

Lør­dag kør­te Ke­vin Magnus­sen McLa­rens hidtil hur­tig­ste te­st­om­gang på ba­nen i Bar­ce­lo­na, hvor han på dæk­ty­pen ’ soft’ var hur­ti­ge­re end Jen­son But­tons bed­ste tid, som blev sat på det blø­de­re og of­te hur­ti­ge­re ’ su­per- soft­dæk’.

Fo­kus på 2016

Men Ke­vin Magnus­sens kør­sel for McLa­ren kom­mer for­ment­lig ik­ke til at be­ty­de no­get for For­mel 1- drøm­men på kort sigt.

» Han vil selv­føl­ge­lig helst ha­ve, at det fø­rer no­get me­re med sig. Men det er kun ti­den, der kan vi­se det. Jeg tror og hå­ber på, at det nu dre­jer sig om for Ke­vin at væ­re klar til sæ­so­nen i 2016, hvis der kom- mer en ny mu­lig­hed, « si­ger Jan Magnus­sen.

Ke­vin Magnus­sen har si­den års­skif­tet væ­ret sat i for­bin­del­se med løbs­se­ri­er som In­dycar, ja­pansk Su­per For­mu­la og det genop­stå­e­de Marus­sia- team i For­mel 1.

Jan Magnus­sen føl­ger selv­føl­ge­lig Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re på tæt hold, og han for­står godt søn­nens hang til at kø­re ra­ce nu og her. Men det er ik­ke nød­ven­dig­vis det rig­ti­ge li­ge nu, hvis han vil til­ba­ge og ha­ve et fast sæ­de i For­mel 1 i 2016.

» Han er ra­cer­kø­rer og vil ger­ne kø­re ra­ce, men man skal pas­se på og kun gø­re no­get an­det, hvis det kan gav­ne mu­lig­he­der­ne i 2016. Men det er og­så et spørgs­mål om at fo­ku­se­re på det, du ger­ne vil ha­ve, « si­ger Jan Magnus­sen og hen­vi­ser til, at For­mel 1 er Ke­vin Magnus­sens ho­ved­fo­kus.

Søn­dag for­tal­te Ke­vin Magnus­sen til et sam­let pres-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.