STA­DIG

Atus nu

BT - - SPORTEN -

TIRS­DAG 3. MARTS 2015 se­kor­ps i Bar­ce­lo­na, at han hav­de for­hørt sig om mu­lig­he­den for at kø­re det­te års ud­ga­ve af 24- ti­mer­slø­bet i Le Mans sam­men med Jan Magnus­sen og Cor­vet­te- tea­met.

Jan Magnus­sen fast­slår dog, at øn­sket om at kø­re sam­men al­drig blev kon­kret.

» Vi har talt om det, men det blev al­drig su­per se­ri­øst. Det kun­ne ha­ve væ­ret fedt, hvis han ik­ke skul­le no­get an­det. Men det var kun på drøm­me­n­i­veau, og i den kor­te snak var der slet ik­ke ta­get høj­de for Ke­vins ka­len­der, hvor han skul­le væ­re og tids­punk­tet. Al­le de ting, som egent­lig er det, der gør det umu­ligt, « si­ger Jan Magnus­sen.

Det var godt for Ke­vin Magnus­sen at få nog­le om­gan­ge i McLa­ren­ra­ce­ren, men hans far, Jan, me­ner fo­kus nu bør lig­ge på næ­ste sæ­son.

Fo­to: AFP/ Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.