Ka­non­tid af Magnus­sen

BT - - SPORTEN -

KON­KLU­SIO­NEN PÅ ÅRETS vin­ter- test i For­mel 1. Mer­ce­des er sta­dig i særklas­se, Fer­ra­ri har gjort frem­skridt - og Ke­vin Magnus­sen le­ve­re­de i sin kor­te ind­sats for McLa­ren- Hon­da en af vin­te­r­ens mest im­po­ne­ren­de om­gan­ge. DAN­SKE­RENS PRÆ­STA­TION PÅ Circu­it de Ca­ta­lu­nya blev i høj grad over­skyg­get af snak­ken om, hvor­vidt Fer­nan­do Alonso bli­ver klar til sæ­son­pre­mi­e­ren i Au­stra­li­en i næ­ste uge. Dét gør han eft er alt at døm­me, og med vis­hed om at Ke­vin Magnus­sen ’ kun’ er med på re­ser­ve­bæn­ken i Mel­bour­ne, er det på sin plads at kig­ge på dan­ske­rens test- ti­der.

Her vi­ser en nær­me­re ana­ly­se, at Ke­vin Magnus­sen sat­te en be­mær­kel­ses­vær­dig tid på de kun 39 om­gan­ge, han lør­dag nå­e­de i McLa­ren- Hon­da­en på Circu­it de Ca­ta­lu­nya uden for Bar­ce­lo­na.

Med 1.25.225 sat­te han vin­te­r­ens hur­tig­ste McLa­ren- tid. Dér er i sig selv fl ot. Selv om han ik­ke har væ­ret in­vol­ve­ret i ud­vik­lings­ar­bej­det med den nye 2015- mo­del, sat­te han sig uim­po­ne­ret ned i bi­len og le­ve­re­de en om­gang, der var 1/ 10 se­kund hur­ti­ge­re end team­kam­me­rat Jen­son But­ton. Og læg mær­ke til, at eng­læn­de­ren hav­de syv da­ge bag rat­tet un­der vin­ter- te­ste­ne og kør­te fem- seks gan­ge fl ere ki­lo­me­ter end dan­ske­ren, der kun fi k én test­dag. EN SAM­MEN­LIG­NING MED første­kø­rer Fer­nan­do Alonsos om­gang­sti­der er svæ­re­re, for spa­ni­e­ren kør­te som be­kendt galt for­ri­ge søn­dag, og har ik­ke kørt si­den.

Det vil si­ge, at Alonsos bed­ste tid på Circu­it de Ca­ta­lu­nya – 1.25.961 – blev sat tid­li­ge­re i McLa­ren- ra­ce­rens ud­vik­lings- for­løb end de ti­der, Magnus­sen og But­ton præ­ste­re­de.

Men det er først, når man ser på dæk- val­get, at Ke­vin Magnus­sens ka­non- tid for al­vor bli­ver un­der­stre­get. Dan­ske­ren sat­te sin tid på Pi­rel­lis ’ soft ’- dæk – en gum­mi­blan­ding, der er ud­vik­let med hen­blik på gan­ske man­ge om­gan­ge. But­tons bed­ste tid blev sat på ’ su­per- soft ’- dæk, der er be­ty­de­ligt blø­de­re og der­for har bed­re vej­greb ( men som til gen­gæld ik­ke hol­der til så man­ge om­gan­ge). På Circu­it de Ca­ta­lu­nya reg­ner man med, at ’ su­per- soft ’ på en om­gang er 0,5- 0,7 se­kun­der hur­ti­ge­re end ’ soft ’. MED AN­DRE ORD: Hvis man ta­ger dæ­kval­get med i ana­ly­sen af McLa­ren- kø­rer­nes om­gang­sti­der, er Ke­vin Magnus­sen i run­de tal 0,8 se­kun­der hur­ti­ge­re end eng­læn­de­ren. Sam­me af­stand har han til Alonso, der li­ge­som dan­ske­ren sat­te sin tid på ’ soft ’- dæk.

Det er næp­pe no­get der får McLa­ren- le­del­sen til at ryste på hån­den i for­hold til det nu­væ­ren­de li­ne- up. Men det un­der­stre­ger, at Ke­vin Magnus­sen fortje­ner en ny For­mel 1- chan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.