Bød­kers sæ­son er slut

BT - - SPORTEN - PÅ SI­DE­LINJ­EN Ma­rie Louise Bal­ling mlb@ spor­ten. dk

Mikkel Bød­ker har få­et væ­sent­lig tid­li­ge­re som­mer­fe­rie, end han er vant til. Arizo­na Coy­o­tes’ ge­ne­ral ma­na­ger, Don Ma­lo­ney, slog sent søn­dag af­ten fast, at den dan­ske is­ho­ck­ey­spil­ler ik­ke kom­mer i ak­tion me­re i den­ne sæ­son.

Mikkel Bød­ker har væ­ret sat ud af spil­let si­den 18. ja­nu­ar, hvor han ef­ter en ta­ck­ling i kam­pen mod Win­nipeg Jets måt­te ha­ste­o­pe­re­res. Han fik fjer­net sin øde­lag­te milt og måt­te til­brin­ge fem da­ge på ho­spi­ta­let og yder­li­ge­re fem da­ge i Win­nepeg, in­den han kun­ne fly­ve hjem til Pho­e­nix.

For det dan­ske lands­hold be­ty­der det for­ment­lig, at Mikkel Bød­ker, der har væ­ret med til VM de se­ne­ste to sæ­so­ner, ik­ke kom­mer med til Tjek­ki­et, hvor VM spil­les i maj. Selv­om Bød­ker til den tid skul­le væ­re kom­met sig helt over ope­ra­tio­nen, er det ik­ke sik­kert, at Arizo­na Coy­o­tes vil gam­b­le med frem­ti­den og ri­si­ke­re en ny ska­de.

Der­u­d­over ud­lø­ber Bød­kers nu­væ­ren­de kon­trakt med Arizo­na Coy­o­tes ef­ter den­ne sæ­son, og hvis par­ter­ne ik­ke har for­læn­get sam­ar­bej­det in­den, er det hel­ler ik­ke sik­kert, at Bød­ker selv vil ri­si­ke­re no­get.

Små frem­skridt

I be­gyn­del­sen af fe­bru­ar gjor­de dan­ske­ren sta­tus over sin ska­de, og han var fortrøst­nings­fuld, selv­om han på det tids­punkt hav­de tabt 10 kg si­den ope­ra­tio­nen.

» Jeg kan mær­ke små frem­skidt hver dag. Folk spør­ger mig, hvor­dan det går, og det svæ­re er, at jeg ik­ke kan for­kla­re, hvor­dan jeg har det, men jeg kan mær­ke, at jeg får det lidt bed­re hver dag, « sag­de Mikkel Bød­ker til Arizo­na Coy­o­tes hjem­mesi­de.

Mikkel Bød­ker nå­e­de at spil­le 45 kam­pe for Coy­o­tes i den­ne sæ­son, og da han blev ska­det, før­te han hol­dets ind­byr­des top­sco­rer­li­ste med 14 mål, mens han og­så hav­de 14 as­si­ster. Si­den dan­ske­ren ud­gik, har hol­det kun vun­det fi­re ud af 18 kam­pe og lig­ger tred­jesidst blandt de 30 hold i NHL. Bød­ker lig­ger fort­sat num­mer to på top­sco­rer­li­sten og er kun ble­vet over­ha­let af ba­ck­en Oli­ver Ek­man- Lars­son

På den bag­grund er der in­gen grund til at for­ce­re Bød­kers re­tur til NHL i en sæ­son, der for hol­det slut­ter 11. april, og Coy­o­tes har og­så ski­bet fle­re stam­spil­le­re af­sted til an­dre klub­ber for at byg­ge hol­det op på­ny i de kom­men­de år. Mikkel Bød­ker kom­mer for­ment­lig ik­ke

i ak­tion for Dan­mark til VM i Tjek­ki­et, da han er fær­dig for sæ­so­nen i NHL på grund af sin milt­o­pe­ra­tion i ja­nu­ar.

Fo­to: Jan Kors­gaard - Ka­nut. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.