Træng­te top­hold ’’

Her­ning og Oden­se er pres­se­de før af­te­nens kvart­fi­na­ler i Me­tal­liga­en

BT - - SPORTEN - PLAY­OFF Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk Ras­mus Nielsen, Her­ning KVART­FI­NA­LER

Jeg er over­be­vist om, at vi kom­mer til­ba­ge, uan­set hvad sta­ti­stik­ken si­ger

Det er al­drig før sket i dansk is­ho­ck­eys play­off- hi­sto­rie, at et hold har over­le­vet ef­ter at ha­ve tabt de før­ste tre kam­pe.

Sta­ti­stik­ken er der­for skræm­men­de for Her­ning Blue Fox og Oden­se Bul­l­dogs, grund­se­ri­ens nr. et og fi­re.

In­den kvart­fi­na­lens tred­je run­de i af­ten i bedst af syv- se­ri­er­ne er de bag­ud 0- 2 mod hen­holds­vis Rung­sted Is­ho­ck­ey og Es­b­jerg Ener­gy.

Ef­ter søn­da­gens an­den run­de, hvor ’ de fi­re små’, hol­de­ne fra fem til ot­te, slog top fi­re- hol­de­ne, ser ræ­ve­ne og hund­e­ne skrif­ten på væg­gen. Nok er det ik­ke en mat­ch­bold, de har imod sig. Men næ­sten.

Her­ning Blue Fox’ lands­holds­ba­ck Ras­mus Nielsen har før prø­vet at væ­re bag­ud med to og al­li­ge­vel strå­let om kap med gul­det nog­le uger se­ne­re. Han var med, da un­der­tip­pe­de Hvi­d­ov­re i 2008 kom for­an 3- 1 ef­ter at ha­ve tabt den før­ste kamp i kvart­fi­na­len i Her­ning med 1- 10.

Og han har hel­ler ik­ke glemt, at Oden­se i fi­na­len for tre år si­den før­te 2- 0 og 3- 1, in­den ræ­ve­ne igen tog tre på stri­be.

» Jeg er over­be­vist om, at vi kom­mer til­ba­ge, uan­set hvad sta­ti­stik­ken si­ger. Det hand­ler om at ar­bej­de sten­hårdt og tro på det. Det hår­de ar­bej­de er vo­res va­re­mær­ke, « si­ger Ras­mus Nielsen.

» Jeg hav­de en bed­re fø­lel­se ef­ter kam­pen søn­dag end ef­ter den før­ste kamp, hvor vi mang­le­de me­get med hen­syn til spil­let og indstil­lin­gen. Vi spil­le­de en god kamp i Rung­sted bort­set fra de sid­ste fem mi­nut­ter. Vi må ik­ke smi­de en fø­ring væk i de sid­ste mi­nut­ter, men det er jo, hvad der sker. «

Selv om Ras­mus Nielsen tror på en re­du­ce­ring, har han respekt for Rung­sted.

» Et taktisk godt spil­len­de hold med sto­re pro­fi­ler, « si­ger han.

Her­ning Blue Fox er sta­dig uden tjek­ken Pe­tr Ka­lus, som fik to spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne for sit van­vit­ti­ge spark til en lig­gen­de Adam Esto­clet fre­dag.

Om grund­se­ri­ens top­sco­rer, Hen­rik Eriks­son, bli­ver klar ef­ter den knæska­de, han fik i før­ste pe­ri­o­de i Her­ning, er uvist.

» Det ko­ster at skul­le und­væ­re så tun­ge og vig­ti­ge spil­le­re, « si­ger Ras­mus Nielsen.

Fortjent fø­ring

Oden­se Bul­l­dogs’ play­ma­ker Mor­ten An­drea­sen er­ken­der, at Es­b­jerg Ener­gys 2- 0- fø­ring er fortjent.

» Det har væ­ret to me­get tæt­te, fy­si­ske kam­pe, som det nu en­gang hø­rer sig til i play­off. Jeg hav­de hå­bet, at vi hav­de vun­det en af dem, men vi har ik­ke væ­ret, hvor vi skal væ­re, « si­ger han.

» Der hvi­ler et stort pres på os, men med pu­bli­kum i ryg­gen er jeg fortrøst­nings­fuld. Vi skal ha­ve de tak­ter frem, som vi hav­de i før­ste pe­ri­o­de fre­dag. «

I det fynsk/ ve­stjy­ske dra­ma er der ik­ke fær­re end 12 nor­da­me­ri­kan­ske spil­le­re på isen og to ca­na­di­ske ch­eftræ­ne­re.

Bedst hjem­me

Søn­derjy­ske må er­ken­de, at Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls ude og hjem­me er to vidt for­skel­li­ge hold. Ty­re­ne rej­ste sig fra 2- 5 i Vo­jens til 2- 1 i Rø­d­ov­re.

» Skal man vin­de i Rø­d­ov­re, skal man ram­me da­gen. Vi var kun go­de i 20 mi­nut­ter, og det er for lidt i et slut­spil, hvor der bli­ver figh­tet sten­hårdt, « si­ger ba­ck­en Anders Over­mark.

» Jeg må in­drøm­me, at vi hang med ho­ve­d­er­ne ef­ter kam­pen i Rø­d­ov­re, men nu skru­er vi op for tempoet og in­ten­si­te­ten. Rø­d­ov­re et et godt slut­spils­hold med fi­re kæ­der og skal ik­ke un­der­vur­de­res, men de har ik­ke no­get at kom­me ef­ter i Vo­jens. «

Om Rø­d­ov­res ba­ck­kæm­pe med 160 NHL- kam­pe i ba­ga­gen, Theo Peck­ham, si­ger han:

» En stor, tung og ta­ck­len­de spil­ler, som by­der ind med er­fa­ring og et en­kelt spil og ik­ke la­der sig stres­se, men han har nu ik­ke skræmt os. «

Li­ge­som Søn­derjy­ske må Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks nø­jes med 1- 1 in­den kamp tre, ef­ter Aal­borg Pira­tes ud­lig­ne­de i Gi­gan­ti­um i sud­den de­ath søn­dag.

» Vi kom godt ud, men gik ned i tem­po, og dén fejl be­går vi ik­ke i mor­gen ( i dag, red.). Vi skal og­så ar­bej­de me­re som en en­hed i ste­det for som en flok in­di­vi­du­a­li­ster, « si­ger Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks’ lands­holdswing, Las­se Lassen.

» Aal­borg spil­le­de med stor fy­sik, og det vir­ke­de godt for dem søn­dag. Det bli­ver og­så fy­sisk i re­sten af se­ri­en, men vi er klar og ved, hvad vi skal. «

HER­NING BLUE FOX - RUNG­STED IS­HO­CK­EY

Rung­sted Is­ho­ck­ey fø­rer 2- 0 i kam­pe

SØN­DERJY­SKE - RØ­D­OV­RE MIGH­TY BULLS

Stil­lin­gen 1- 1 i kam­pe

FRE­DE­RIKS­HAVN WHI­TE HAWKS - AAL­BORG PIRA­TES

Stil­lin­gen 1- 1 i kam­pe

ODEN­SE BUL­L­DOGS - ES­B­JERG ENER­GY

Es­b­jerg Ener­gy fø­rer 2- 0 i kam­pe

Mat­hi­as Møl­gaard i fly­ven­de stil, men det hjalp ik­ke Her­ning Blue Fox i kamp to mod Rung­sted Is­ho­ck­ey. Nu har grund­se­ri­ens vin­der for al­vor kni­ven for stru­ben, når de to hold mø­des igen i af­ten.

Fo­to: Jan Kors­gaard - Ka­nut. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.