WBA sæt­ter en stop­per for Kes­sler vs. Ward

BT - - SPORTEN - PRES Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk

Det bli­ver sta­dig me­re us­and­syn­ligt, at Mikkel Kes­sler gør co­me­ba­ck i rin­gen for at mø­de ame­ri­ka­ne­ren An­dre Ward.

Der var el­lers for­hand­lin­ger i gang mel­lem re­præ­sen­tan­ter for de to bok­se­re, men sam­ta­ler­ne har end­nu ik­ke ført til en aft ale om en kamp, og nu har WBA, i hvis re­gi Ward er Su­per Cham­pion, kræ­vet, at ame­ri­ka­ne­ren går i rin­gen til et ob­liga­to­risk ti­tel­for­svar mod den ene­ste an­den bok­ser, som Kes­sler har sagt, at han vil gø­re co­me­ba­ck for at mø­de, nem­lig eng­læn­de­ren Carl Froch. po­int­be­sej­re­de i en kamp i 2011.

Det er dog et åbent spørgs­mål, om kam­pen mel­lem de to WBA- me­stre no­gen­sin­de bli­ver til no­get. Carl Froch har for ny­lig op­gi­vet sit bæl­te i IBF- re­gi, li­ge­som han har meldt afb ud til en kamp mod Julio Cés­ar Chávez Jr. på grund af en ska­de.

Tid­li­ge­re har eng­læn­de­ren fast­slå­et, at han ik­ke øn­sker at mø­de An­dre Ward.

» Folk ta­ler om An­dre Ward, jeg har ik­ke lyst til at mø­de An­dre Ward. Han vil for­ment­lig slå mig på po­int, « sag­de Froch tid­li­ge­re på året.

Hvis Froch ik­ke stil­ler op, er det ik­ke fast­lagt, hvem Ward skal for­sva­re sit bæl­te mod, men det kan me­get vel tæn­kes at bli­ve rus­se­ren Fedor Chu­di­nov, som er WBAs in­te­r­im- me­ster, sna­re­re end Mikkel Kes­sler.

WBA for­lan­ger en kamp mel­lem Carl Froch og An­dre Ward in­den for 120 da­ge, så en even­tu­el kamp mel­lem Ward og Kes­sler ( lil­le fo­to) lig­ger ik­ke li­ge for.

Fo­to: AFP/ Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.