Stop­per på lands­hol­det ’’

Kasper Søn­der­gaard hol­der pau­se ’ på ube­stemt tid’

BT - - SPORTEN - FAR­VEL Sø­ren Paa­ske spa@ spor­ten. dk jeab@ spor­ten. dk Kasper Søn­der­gaard Fo­to: Claus Fi­sker BLÅ BOG

Det er en mo­den og al­de­les ud­ra­ma­tisk be­slut­ning, og jeg vil på in­gen må­de af­vi­se, at jeg på et se­ne­re tids­punkt vil få over­skud til at ven­de til­ba­ge til lands­hol­det igen

Jep­pe Dong Abra­ham­sen Når her­re­lands­hol­det i hånd­bold i april og maj mø­der Hvi­derusland i EMkva­li­fi­ka­tio­nen bli­ver det uden Kasper Søn­der­gaard.

Den 33- åri­ge høj­re ba­ck hol­der dog en dør åben for et co­me­ba­ck på et se­ne­re tids­punkt, med­del­te han i går i en pres­se­med­del­el­se ud­sendt af Dansk Hånd­bold For­bund.

Skjern- spil­le­ren har væ­ret i tæn­ke­boks om sin frem­tid på lands­hol­det si­den VM­slut­run­den i Qa­tar, hvor han fik me­get be­græn­set spil­le- tid, men ef­ter at ha­ve vendt si­tu­a­tio­nen med land­stræ­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son, har han alt­så be­slut­tet, at han hol­der pau­se fra lands­hol­det på ’ ube­stemt tid’.

» Det har al­tid væ­ret en stor ære for mig at spil­le på lands­hol­det, og det har gi­vet mig uen­de­ligt man­ge fan­ta­sti­ske op­le­vel­ser, som jeg er af­sin­digt glad for at ha­ve få­et, « si­ger Kasper Søn­der­gaard i en pres­se­med­del­el­se.

Af­vi­ser ik­ke co­me­ba­ck

Med Kasper Søn­der­gaards far­vel sid­der Bjer­ring­broSil­ke­borgs Mads Chri­sti­an­sen nu tungt på plad­sen som høj­re ba­ck på lands­hol­det. Skjern- spil­le­ren vil dog ik­ke ude­luk­ke, at han på et tids­punkt gør co­me­ba­ck i rødt og hvidt.

» Jeg har læn­ge haft et øn­ske om at kun­ne til­brin­ge me­re tid med min fa­mi­lie samt fuldt og helt at kun­ne kon­cen­tre­re mig om klubhånd­bol­den i Skjern. Så det er en mo­den og al­de­les ud­ra­ma­tisk be­slut­ning, og jeg vil på in­gen må­de af­vi­se, at jeg på et se­ne­re tids­punkt vil få over­skud til at ven­de til­ba­ge til lands­hol­det igen. «

Kasper Søn­der­gaard de­bu­te­re­de på lands­hol­det i 2004, og det er i alt ble­vet til 156 kam­pe og 339 mål i lands­hold­strøj­en for bag­spil­le­ren, der kan skri­ve eu­ro­pa­me­ster i bå­de 2008 og 2012 på cv’et.

Det er ik­ke før­ste gang, en af lands­holdspro­fi­ler­ne hol­der pau­se fra lands­hol­det. Play­ma­ker Thomas Mo­gen­sen holdt pau­se fra lands­hol­det ef­ter OL i 2012 og frem til EM i Dan­mark i 2014, in­den han en­de­gyl­digt sag­de far­vel til den rød­hvi­de trø­je, og og­så Mi­cha­el V. Knudsen og Las­se Bo­e­sen var i en pe­ri­o­de væk fra lands­hol­det, in­den de gjor­de co­me­ba­ck.

FUL­DE NAVN:

Kasper Søn­der­gaard Sarup 9. ju­ni 1981

Høj­re ba­ck Skjern Hånd­bold

FØDT: PO­SI­TION: KLUB: TID­LI­GE­RE KLUB­BER:

Ikast (- 2003) År­hus GF ( 2003- 2007), KIF Kol­ding ( 2007- 2011)

KLUBMERITTER:

DM- guld ( 2009), DM- sølv ( 2005), DM- bron­ze ( 2013)

LAND­SKAM­PE/ MÅL:

156/ 339 ( de­but maj 2004 mod Tu­nesi­en ved Flan­dern Cup)

LANDSHOLDSMERITTER:

EM- guld ( 2008 og 2012), VM- sølv ( 2013 og 2011), EM- sølv ( 2014), VM- bron­ze ( 2007)

Kasper Søn­der­gaard spil­le­de sin 11. – og må­ske – sid­ste slut­run­de for Dan­mark ved VM i Qa­tar i ja­nu­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.