2,10

BT - - SPORTEN -

Topop­gør i Cham­pions­hip, hvor det ik­ke gi­ver me­get me­ning, at Bour­ne­mouth er så sto­re fa­vo­rit­ter. De er gå­et helt i stå med nu fem kam­pe i træk uden sejr, og hol­dets tid­li­ge­re så fryg­te­de off en­siv har mi­stet pu­sten. Wolves kom­mer mod­sat med mas­ser af selv­til­lid eft er tre sej­re i træk uden at luk­ke mål ind, og spil­let er be­gyndt at fl yde bed­re og bed­re - spe­ci­elt ind­kø­bet af Be­nik Afo­be har gi­vet hol­det en ek­stra di­men­sion off en­sivt. Så i hvad der umid­del­bart lig­ner en re­la­tivt åben topkamp, er det svært at se an­det end vær­di på gæ­ster­ne.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.