Muham­med- teg­ner til­ba­ge i Kø­ben­havn

Kunst­ne­ren Lars Vil­ks var ta­ler i Kr­udt­tøn­den ved at­ten­ta­tet. 14. marts mod­ta­ger han en pris på Chri­sti­ans­borg

BT - - NYHEDER - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

YT­RINGS­FRI­HEDS- PRIS

Præ­cis en må­ned eft er at­ten­ta­tet ved Kr­udt­tøn­den ven­der den sven­ske kunst­ner og pro­fes­sor Lars Vil­ks til­ba­ge til Dan­mark.

Al­le­re­de på tors­dag står Vil­ks at­ter frem i off ent­lig­he­den ved et ar­ran­ge­ment i Göte­borg i Sve­ri­ge. Be­gi­ven­he­der­ne ved Kr­udt­tøn­den på Øster­bro, hvor fi lmin­struk­tør Finn Nør­gaard mi­ste­de li­vet, skræm­mer ik­ke Vil­ks. Især en teg­ning, der fo­re­stil­ler Muham­med afb il­det som en hund, har pro­vo­ke­ret.

» Jeg har ik­ke mu­lig­he­den at træk­ke mig ud. Jeg har tid­li­ge­re væ­ret ud­sat for an­dre at­ten­tat­for­søg, « si­ger Vil­ks og til­fø­jer:

» Det­te vil for­føl­ge mig re­sten af mit liv. Jeg kom­mer al­drig til at ven­de til­ba­ge til min bo­lig, el­ler le­ve et liv uden trus­ler. Så nej, jeg stop­per ik­ke. Der fo­re­går en me­get vig­tig pro­ces li­ge for øje­blik­ket, hvor det hand­ler om at vin­de yt­rings­fri­he­den til­ba­ge. Jeg tror, man­ge for­nem- mer et stem­nings­skift e li­ge nu. Der­for er jeg og­så glad for, at Pri­vat­par­ti­et har be­slut­tet at gen­nem­fø­re de­res ar­ran­ge­ment i Göte­borg, « si­ger Lars Vil­ks til BT.

Bø­jer ik­ke nak­ken

Prisover­ræk­kel­sen fi nder sted på Chri­sti­ans­borg og mo­ti­ve­res af Naser Khader.

Iføl­ge Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bets for­mand Ka­tri­ne Win­kel Holm er Vil­ks’ kom­pro­mis­løs­hed den pri­mæ­re grund til, at net­op han skal mod­ta­ge årets Sap­p­ho- pris:

» I syv år har Lars Vil­ks le­vet med død­strus­ler, og to gan­ge er han ble­vet for­søgt myr­det, ale­ne pga. en en­kelt blæk­teg­ning. Det enor­me pres, han le­ver un­der, vil­le få man­ge an­dre til hur­tigt at mum­le nog­le und­skyld­nin­ger el­ler bø­je nak­ken. Dén fri­stel­se er Lars Vil­ks al­drig fal­det for. Tvær­ti­mod har han stil­le og ro­ligt fort­sat med at for­kla­re og for­sva­re sin kunst og det frie ord. Det fortje­ner han at bli­ve hædret for – ik­ke mindst eft er be­gi­ven­he­der­ne 14. fe­bru­ar, « si­ger Ka­tri­ne Win­kel Holm som be­grun­del­se for at til­de­le pri­sen til Vil­ks.

Lars Vil­ks mod­ta­ger 14. marts Sap­p­ho- pri­sen fra Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet på Chri­sti­ans­borg.

Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.