Tre sven­ske afl ys­nin­ger

BT - - NYHEDER - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

DE­BAT­MØ­DER

Tre sven­ske ar­ran­ge­men­ter, hvor Lars Vil­ks skul­le ha­ve talt off ent­ligt er af­lyst med hen­vis­ning til sik­ker­heds­for­hol­de­ne.

Til gen­gæld har det sven­ske Pri­vat­par­ti­et be­slut­tet at gen­nem­fø­re et mø­de i Göte­borg i mor­gen aft en med Vil­ks som ta­ler.

» Vi har in­vi­te­ret til de­bat og har le­jet lo­ka­ler i Fol­kets Hus, « si­ger Gu­stav Nipe, som er for­mand for fore­nin­gen Yo­ung Pira­te til Göte­borgPo­sten.

Især Vil­ks’ teg­ning, der fo­re­stil­le­de Muham­med som hund har gi­vet an­led­ning til pro­te­ster. En email med for­bin­del­se til eks­plo­sio­ner­ne i Sto­ck­holm 11. de­cem­ber 2010 hen­vi­ste til Vil­ks teg­ning.

Un­der et de­bat­mø­de 14. fe­bru­ar med over­skrift en ’ Kunst, Blas­fe­mi og Yt­rings­fri­hed’, ar­ran­ge­ret af Lars Vil­ks Ko­mi­te­en, mød­te at­ten­tat­man­den Omar El- Hus­se­in frem med det for­mål at sky­de Vil­ks. En dø­de og tre blev sår­et.

Hø­je­re sik­ker­hed

» Dra­be­ne på de to dan­ske­re 14. fe­bru­ar il­lu­stre­rer for al­le, at det er 100 pct. al­vor. Tid­li­ge­re har is­la­mi­stisk ter­ror må­ske vir­ket som en te­o­re­tisk trus­sel. Sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger­ne ved mø­det på Chri­sti­ans­borg vil helt sik­kert væ­re på et helt an­det ni­veau, end vi har set tid­li­ge­re, « si­ger Lars Vil­ks og til­fø­jer, at han ik­ke har no­get at ud­sæt­te på sin livvagts ind­sats un­der at­ten­ta­tet på Øster­bro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.