Svag al­ko­hol­po­li­tik

BT - - DEBAT - AL­KO­HOL Al­ko­hol­rå­d­gi­ver, Vemb KON­TANT­HJÆLP Ven­stres Ung­dom, Mid­del­fart

Mo­gens Moos

In­gen sund­heds­mi­ni­stre, uan­set par­ti­far­ve, har præ­ste­ret no­get ef­fek­tivt og va­rigt i kam­pen mod al­ko­ho­lens svø­be.

En an­svar­lig sund­heds­mi­ni­ster bur­de for længst ha­ve be­or­dret Sund­heds­sty­rel­sen til at af­skaff e de livs­far­li­ge 7/ 14- og 14/ 21- gen­stands­græn­ser. De har væ­ret år­sag til, at dan­sker­ne i 2015 er et af ver­dens mest for­d­ruk­ne fol­ke­færd.

Og en an­svar­lig sund­heds­mi­ni­ster bur­de ha­ve be­or­dret Sund­heds­sty­rel­sen til at ind­fø­re en ’ nul- gen­stands­græn­se’ for ge­ne­tisk afh æn­gi­ge.

I Fol­ke­tin­get er to­baks­om­rå­det et gra­tis po­li­tisk om­rå­de. Al­ko­hol er de an­svar­li­ge be­stem­me­re for sva­ge til at rø­re ved. De tør ik­ke. Der­for fort­sæt­ter stig­nin­gen af de i hund­redt­u­sind­vis af gy­se­li­ge bør­ne- og fa­mi­lie­tra­ge­di­er, de utal­li­ge al­ko­hol­re­la­te­re­de syg­dom­me og de uhyg­ge­ligt man­ge al­ko­hol­døds­fald.

Emi­lie Se­ri­na Pil Ras­mus­sen

454.215 kr. Så me­get kan et æg­te­par over 30 år med tre børn år­ligt få på off ent­li­ge ydel­ser. Ven­stres ny­e­ste kampag­ne an­gri­ber kon­tant­hjæl­pen. Fak­tum er, at det al­tid skal be­ta­le sig at ar­bej­de, og hvis man kan få så man­ge pen­ge på off ent­li­ge ydel­ser, så kan det ik­ke læn­ge­re be­ta­le sig.

Det kan ik­ke for­sva­res, når folk på ar­bejds­mar­ke­det ar­bej­der til la­ve­re løn­nin­ger. Fle­re i ar­bej­de gi­ver stør­re vækst, men mo­ti­va­tio­nen for at ta­ge et ar­bej­de er ik­ke sær­ligt stor, når man kan få 454.215 kr. år­ligt for at gå der­hjem­me.

Der skal ske en æn­dring. Det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Kon­tant­hjælpsloft et skal mo­der­ni­se­res. Folk på ar­bej­de skal fø­le, at det kan be­ta­le sig.

Skal sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) ind­fø­re en » nul- gen­stands­græn­se « ? Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.