Ja, vi skal træk­ke i nød­brem­sen

BT - - DEBAT - KRI­STI­AN THU­LE­SEN DA­HL

For­mand, Dansk Fol­ke­par­ti

me­get på­pas­se­li­ge med de her sto­re kom­mis­sio­ner, for­di de har en ten­dens til at ko­ste en hu­lens mas­se pen­ge for skat­tey­der­ne, uden at de eft er­føl­gen­de bli­ver brugt til sær­ligt me­get. Der­for skal vi spør­ge os selv, om vi har ned­sat en kommission, hvis re­sul­tat vil væ­re så uak­tu­elt, at det ik­ke vil bli­ve brugt til no­get. Skal man fort­sæt­te med at po­ste mil­li­o­ner i kom­mis­sio­nen el­ler træk­ke i nød­brem­sen? Jeg me­ner, vi skal gø­re det sid­ste.

VI SKAL VÆ­RE

me­get lidt sand­syn­ligt, at re­sul­ta­tet af kom­mis­sio­nens ar­bej­de vil bli­ve brugt til an­det end hi­sto­ri­eskriv­ning. Men så lad hi­sto­ri­ker­ne på uni­ver­si­te­tet om at la­ve den. Det be­hø­ver vi ik­ke en me­get dyr kommission til. Nu har man haft Irak- og Af­g­ha­ni­stan­kom­mis­sio­nen kø­ren­de i tre år, og det har fo­re­lø­bigt ko­stet 13,3 mil­li­o­ner kro­ner, uden at de for al­vor er kom­met i gang med ar­bej­det end­nu. Så vi skal und­gå, at det bli­ver en af dan­marks­hi­sto­ri­ens me­get dy­re kom­mis­sio­ner. Man skal og­så tæn­ke på, at de vid­ner, kom­mis­sio­nen skal afh øre, skal hu­ske

DET VIL VÆ­RE

man­ge år til­ba­ge. Så der er ri­si­ko for, at den le­ve­rer et re­sul­tat med alt for man­ge spørgs­måls­tegn. Og så har vi må­ske brugt 100 mil­li­o­ner kro­ner på no­get, der ik­ke kan bru­ges til no- get som helst. Skat­tesagskom­mis­sio­nen sad i gan­ske få år, men måt­te for ek­sem­pel en­de ar­bej­det uden at kom­me frem til, hvem der læk­ke­de skat­te­af­gø­rel­sen.

at der er ta­le om po­li­tisk dril­le­ri, for­di So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le var mod­stan­de­re af, at Dan­mark en­ga­ge­re­de sig i Irak i 2003.

JEG ME­NER DES­U­DEN,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.