Nej, vi har brug for uvil­di­ge svar

BT - - DEBAT - ZE­NIA STAM­PE

For­svarsord­fø­rer, De Ra­di­ka­le

kom­mis­sio­nen er sat i ver­den for at be­sva­re, er sta­dig li­ge så re­le­vant i dag, som det var for et par år si­den, da vi ned­sat­te kom­mis­sio­nen. Nem­lig, om Irak­kri­gen var ulov­lig, og om Dan­mark og dan­ske sol­da­ter har be­gå­et krigs­for­bry­del­ser i Af­g­ha­ni­stan og i Irak. Det er vig­tigt, at vi får en uvil­dig, juri­disk un­der­sø­gel­se af de spørgs­mål. Og det er net­op ik­ke po­li­tik el­ler hi­sto­ri­eskriv­ning, der er ta­le om, men der­i­mod skal kom­mis­sio­nen kom­me

DE SPØRGS­MÅL, SOM

med en juri­disk vur­de­ring. For det er vig­tigt for os be­slut­nings­ta­ge­re at vi­de i frem­ti­den, hvad der er ret og ik­ke er det. Ik­ke for at pe­ge fi ngre ad dan­ske sol­da­ter, hvis det vi­ser sig, at de har be­gå­et krigs­for­bry­del­ser. Men for at bru­ge den vi­den til at for­hin­dre, at det sker igen. Hvis det er sket, er det ik­ke af ond vil­je fra sol­da­ter­nes si­de, men for­di vi har sendt dem ud med dår­li­ge in­struk­tio­ner om, hvor­dan de må op­træ­de.

spørgs­må­let min­dre re­le­vant, at kom­mis­sio­nen si­den 2012 har ko­stet 13,3 mil­li­o­ner kro-

DET GØR IK­KE

ner. Det er helt af­gø­ren­de at fi nde ud af, om grund­la­get for at gå ind i Irak var lov­ligt, og fi nde frem til, hvad kri­gens reg­ler er i for­hold til over­le­ve­ring af fan­ger. Og det spørgs­mål er svært at gø­re op i pen­ge.

sagt, tror jeg ik­ke, at der er no­gen, der vil for­sva­re kom­mis­sio­nens for­løb ind­til nu. Det er dybt ama­tør­ag­tigt. Men for­hå­bent­lig får kom­mis­sio­nen en ny start, så de kan kom­me i gang med det ar­bej­de, som jeg sta­dig ser som me­get vig­tigt og der­for sta­dig er vil­lig til at sæt­te pen­ge af til.

NÅR DET ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.