LARS LØK­KES FAR­LI­GE GEN­STAN­DE ’’

BT - - DEBAT -

Så rul­ler de­bat­ten om Lars Løk­ke Ras­mus­sens al­ko­hol­for­brug igen. Den­ne gang for­di det er kom­met frem i Ek­stra Bla­det, at der i Løk­kes stats­mi­ni­ster­tid blev druk­ket øl og vin om bord på for­sva­rets Chal­len­ger- fl y, når han var på of­fi - ci­el­le tje­ne­ste­rej­ser i ud­lan­det sam­men med sin stab af em­beds­mænd. HVOR STO­RE MÆNG­DER al­ko­hol Løk­ke ind­t­og, og om det på­vir­ke­de hans døm­me­kraft , så han ik­ke var i stand til at pas­se sit ar­bej­de, fo­re­lig­ger der ik­ke ek­sak­te op­lys­nin­ger om. Lars Løk­ke Ras­mus­sen har via Fa­ce­book op­lyst, at det al­tid har ’ væ­ret kuty­me, at vi på hjem­fl yv­nin­ger om aft enen har få­et et må­l­tid mad og et par glas vin.’

Man skal væ­re me­re end al­min­de­ligt puri­tansk, hvis man ik­ke kan un­de sit lands re­ge­rings­chef et glas el­ler to på vej hjem fra et kræ­ven­de mø­de i ud­lan­det. Det er og­så værd at hu­ske på, at det fak­tisk for­ven­tes af top­po­li­ti­ke­re, at de løft er glas­set i man­ge of­fi ci­el­le sam­men­hæn­ge, men det er na­tur­lig­vis al­tid et per­son­ligt skøn, hvor græn­sen går, og hvad der er for­svar­ligt. DET, DER ER Løk­kes pro­blem, er, at den nye hi­sto­rie, som fak­tisk da­te­rer sig til­ba­ge til 2009, lan­der som end­nu et dryp i føl­je­to­nen om Ven­stre­for­man­dens livsstil og om­gang med pen­ge. End­nu et ka­pi­tel til for­tæl­lin­gen om top­po­li­ti­ke­ren, der godt kan li­de fa­døl, rød­vin og ci­ga­ret­ter og in­di­mel­lem og­så godt kan li­de, at an­dre be­ta­ler fe­sten. Et bil­le­de, der ad­skil­ler sig fra for­gæn­ge­ren Anders Fogh Ras­mus­sens fnug­fri ima­ge, selv om han nu og­så kun­ne ny­de et godt glas. FOR HALVAN­DET ÅR si­den vak­te det op­sigt, at Løk­ke som for­mand for kli­ma­or­ga­ni­sa­tio­nen Global Gre­en Growth In­sti­tu­te ( GGGI) hav­de fl øjet på før­ste klas­se ad­skil­li­ge gan­ge. I fj or var den gal igen, da det kom frem, at Ven­stre hav­de ekvi­pe­ret par­ti­for­man­den i dyrt tøj. Den sag var på nip­pet til at ko­ste Løk­ke for­mand­spo­sten i Ven­stre. Den ’ nye’ sag gav­ner selvsagt ik­ke Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der tak­ket væ­re sig selv har en smal­le­re ba­ne at ske­je ud på end an­dre top­po­li­ti­ke­re. Sam­men­lig­net med GGGI- sa­gen, tøj- sa­gen og det øv­ri­ge bi­lags­bøvl, der klæ­ber til Ven­stre- for­man­den, er der dog ta­le om en min­dre sag den­ne gang.

Og ti­m­in­gen? Fly- hi­sto­ri­en kom­mer, net­op som Ven­stre- fol­ke­ne hav­de sat sig op til at ta­le om kon- Ri­si­ke­rer det ka­bi­ne­per­so­na­le, der bli­ver over­fl yt­tet fra SAS til Cim­ber, at få en rin­ge­re overenskomst? tant­hjælp og an­dre vel­færdsy­del­ser, som par­ti­et an­gi­ve­ligt øn­sker at skæ­re i. Den nye, stort an­lag­te kon­tant­hjælps- kampag­ne klin­ger ik­ke godt med for­tæl­lin­gen om for­man­den, der læ­ner sig til­ba­ge og løft er glas­set om bord på for­sva­rets fl y. Men ser man på me­nings­må­lin­ger­ne, lig­ger blå blok imid­ler­tid lunt i svin­get. Godt nok er Lars Løk­ke Ras­mus­sens per­son­li­ge tro­vær­dig­hed styrt­dyk­ket i takt med, at de pin­li­ge sa­ger er ble­vet rul­let op, men det har ik­ke rok­ket ved, at dan­sker­ne er klar til at sen­de ham re­tur til Stats­mi­ni­ste­ri­et ved næ­ste valg. DET ER GAN­SKE vel­do­ku­men­te­ret, hvem Lars Løk­ke Ras­mus­sen er. Hans ka­rak­ter er fyl­digt be­skre­vet, men det vil fort­sat væ­re et grund­vil­kår, at der bli­ver holdt øje med hans gø­ren og la­den. Man kan un­dre sig over, at Ven­stre- for­man­den, som den pro­fes­sio­nel­le po­li­ti­ker han be­stemt og­så er, ik­ke har ta­get høj­de for det­te. Må­ske er for­kla­rin­gen den simp­le, at Løk­ke er Løk­ke. Og så­dan skal det ty­de­lig­vis ved­bli­ve med at væ­re. For som V- for­man­den skri­ver på Fa­ce­book om fl yser­ve­rin­ger­ne: ’ Un­der al­le om­stæn­dig­he­der vil det bli­ve så­dan igen, hvis jeg skul­le bli­ve stats­mi­ni­ster på ny.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.