Er det i or­den, hvis Lars Løk­ke Ras­mus­sen drak vin i ar­bejds­ti­den, mens han var stats­mi­ni­ster?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 05.55 LI­GE­STIL­LING? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 06.45 AR­BEJ­DER 24/ 7 På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.20 FOR­BYD AL­KO­HOL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.32 IK­KE VÆR­DIG På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.59

Ja

Íris Karls­dót­tir

Jeanette Pe­der­sen

Bir­git­te Mad­sen

Bir­git Ir­mo­ing

Nej

6.037 stem­mer på bt. dk

HVAD ER PRO­BLE­MET?

Tor­ben Gre­gers Espekil­deWan­den­berg

Få dog nu pro­por­tio­ner­ne i or­den. Selv­føl­ge­lig kan han da ny­de et par glas rød­vin eft er ar­bejds­tid på vej hjem fra job. What’s the is­sue? En ar­bejds­frokost med et godt glas Ri­es­ling til en skal­dyrs for­ret - na­tur­lig­vis. Folk bli­ver fy­ret ver­den over, for­di de drik­ker i ar­bejds­ti­den. Og­så folk i Dan­mark. Skal vi ik­ke ha­ve li­ge­stil­ling? Und­skyld, man­den er på job 24 ti­mer i døg­net som stats­mi­ni­ster. Så kan det da ik­ke kom­me bag på folk, at han har druk­ket al­ko­hol i ar­bejds­ti­den. Al­ko­hol skal væ­re for­budt i ar­bejds­ti­den. Han er slet ik­ke vær­dig til at bli­ve stats­mi­ni­ster. Det vil­le klæ­de Ven­stre, hvis de fandt en an­den kan­di­dat, for uan­set al­le bort­for­kla­rin­ger­ne, er han en per­son, man ik­ke kan hav­de til­lid til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.