PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

FLEM­M­ING IB­SEN

BENT GRE­VE Luft far­ten har lø­ben­de væ­ret præ­get af kon­fl ik­ter. Selv­om kon­fl ik­ten er slut for nu, af­spej­ler den, at SAS har øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger, og ka­bi­ne­per­so­na­let op­le­ver, at de­res løn- og ar­bejds­vil­kår er ble­vet for­rin­get gen­nem man­ge år.

Per­so­na­let kan fryg­te, at de en­der med at få li­ge så dår­li­ge ar­bejds­vil­kår, set i for­hold til det øv­ri­ge ar­bejds­mar­ked, som i Ry­a­nair. SAS for­sø­ger at over­le­ve, og man­ge vil over­ve­je, om det er værd at bli­ve i bran­chen el­ler i ste­det fi nde en an­den.

Pro­fes­sor eme­ri­tus, ar­bejds­mar­keds­for­sker, Aal­borg Uni­ver­si­tet

Ar­bejds­mar­keds­for­sker, Roskil­de Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.