LØK­KES BILLI

Nye hi­sto­ri­er om al­ko­hol ska­der ik­ke Lars Løk­ke - må­ske er det li­ge­frem en for­del

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk isk@ bt. dk

BI­LAG

In­ge­li­se Skryd­strup Sig or­de­ne bi­lag, rød­vin og Løk­ke, og du har en tem­me­lig gif­tig co­ck­tail.

De fle­ste po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer er eni­ge om, at Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen næp­pe kan tå­le en ny bi­lags­sag.

I går af­slø­re­de Ek­stra Bla­det så, at Lars Løk­ke har druk­ket rød­vin i ar­bejds­ti­den på rej­ser med for­sva­rets fly. Men sa­gen er ik­ke stor nok til at ram­me Løk­ke al­vor­ligt, me­ner Mi­cha­el Kri­sti­an­sen, der har væ­ret spin­dok­tor for Anders Fogh Ras­mus­sen, da han var stats­mi­ni­ster.

Han vur­de­rer li­ge­frem, at Løk­ke må­ske kan ven­de an­gre­bet til at væ­re en for­del for ham selv.

» Jeg tæn­ker, at den­ne sag kan en­de med at bli­ve en for­del for Løk­ke. Vi nær­mer os et pe­ti­tes­se­ni­veau, hvor det sam­ti­dig er uklart, hvad der er fo­re­gå­et. Ek­stra Bla­dets sam­men­tæl­ling er et ud­tryk for, hvad der er købt ind, og ik­ke hvad Løk­ke har druk­ket. Sam­ti­dig er man­den på vej hjem fra et mø­de, hvor det for man­ge men­ne­sker vil væ­re helt na­tur­ligt, at man ta­ger et glas vin til ma­den. Folk vil spør­ge, om det er per­son­lig for­føl­gel­se. Væl­ger­ne kan godt gen­nem­skue, at det vir­ker som en plan­tet hi­sto­rie, og man­ge vil me­ne, at nu kan det væ­re nok. «

Tror du, at af­slø­rin­gen vil be­ty­de no­get for Thor­nings over­vej­el­ser om, hvor­når hun skal ud­skri­ve valg?

» Nej. Thor­nings og hen­des rå­d­gi­ve­res over­vej­el­ser vil gå på hen­des egen po­pu­la­ri­tet, og hvad der kan få ind­virk­ning på styr­ke­for­hol­det mel­lem rød og blå blok, « si­ger Mi­cha­el Kri­sti­an­sen.

Sa­gen kom­mer ef­ter tid­li­ge­re sa­ger, hvor Ven­stres for­mand er ble­vet stærkt kri­ti­se­ret for sin livs­fø­rel­se og om­gang med pen­ge. For halvan­det år si­den kom det frem, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen som for­mand for kli­ma­or­ga­ni­sa­tio­nen GGGI hav­de flø­jet på før­ste klas­se ad­skil­li­ge gan­ge. I for­som­me­ren sid­ste år var det Lars Løk­ke Ras­mus­sens par­ti­be­tal­te tøj, som fyld­te spal­ter­ne - sa­gen var me­get tæt på at ko­ste ham for­mand­spo­sten i Ven­stre på et dra­ma­tisk ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de i Oden­se 3. ju­ni.

Fem fla­sker vin og seks øl

Af de nye op­lys­nin­ger frem­går det, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen i for­bin­del­se med et mø­de med top­le­de­re i Ita­li­en 9. juli 2009 fløj med et af for­sva­rets Chal­len­ger- fly.

Af bi­la­ge­ne, som BT og­så er i be­sid­del­se af, frem­går det, at der var dæk­ket op til 12 per­so­ner i fly­et. Der­u­d­over var der to pi­lo­ter og en steward fra For­svarskom­man­do­en om bord. Reg­nin­gen ly­der på blandt an­det fem fla­sker vin og seks øl.

Stats­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ste i går, at reg­nin­gen ik­ke ale­ne ved­rø­rer stats­mi­ni­ste­ren og den­nes de­le­ga­tion. Der­for er den­ne prak­sis og­så æn­dret, så man nu kun bli­ver fak­tu­re­ret for stats­mi­ni­ste­ren og den­nes føl­ges for­brug. Men Stats­mi­ni­ste­ri­et af­vi­ser til gen­gæld ik­ke, at de nævn­te drik­ke­va­rer blev åb­net. sta­dig er kuty­me i Stats­mi­ni­ste­ri­et, selv­om man ik­ke læn­ge­re kan se i de­tal­jer, hvad der er spist og druk­ket. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der vil det bli­ve så­dan igen, hvis jeg skul­le bli­ve stats­mi­ni­ster på ny,’ skri­ver han.

Løk­ke er sår­bar

Elisa­bet Sva­ne, po­li­tisk kom­men­ta­tor på Fy­ens Stift­ti­den­de, si­ger:

» Det er for tid­ligt at si­ge, om de nye af­slø­rin­ger vil få kon­se­kven­ser for Lars Løk­ke. Det er en sag, hvor man­ge men­ne­sker vil tæn­ke » nå, her­re Gud « , men han har få­et gjort sig selv sår­bar med de øv­ri­ge sa­ger om spi­ri­tus og bi­lag. Der­for vil så­dan­ne af­slø­rin­ger al­tid væ­re be­la­sten­de for ham. Jeg tror ik­ke, at det vil spil­le ind på Thor­nings over­vej­el­ser om at uskri­ve valg. Det er en spin­kel sag, og det vil­le væ­re for use­ri­øst. «

Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor, Thomas Lar­sen, me­ner, at sa­gen er lidt pin­lig for Løk­ke.

» Det har læn­ge stå­et klart for dan­sker­ne, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen har kun­net li­de bå­de en fa­døl, rød­vin og ci­ga­ret­ter. Det er klart, at den nye sag ik­ke er no­get, der gav­ner Lars Løk­ke Ras­mus­sen, for­di han i for­vej­en er sår­bar. Når man sam­men­lig­ner den med de to tid­li­ge­re sa­ger, er det her dog en lil­le ting. Den er lidt pin­ligt for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, men jeg tror ik­ke, det er no­get, der får kon­se­kven­ser for ham - og hel­ler ik­ke no­get, der får no­gen di­rek­te ind­virk­ning på den valg­kamp, han i re­a­li­te­ten har ta­get hul på, « si­ger Thomas Lar­sen til BNB.

2008:

ONS­DAG 4. MARTS 2015

Lars Løk­ke Ras­mus­sen af­slø­res i som amts­borg­me­ster og som mi­ni­ster at ha­ve la­det skat­tey­der­ne be­ta­le for ud­gif­ter, som han selv skul­le ha­ve be­talt. Det gæl­der for ek­sem­pel re­stau­ra­tions­be­søg, ho­te­lover­nat­nin­ger, taxa­kør­sel og ci­ga­ret­ter. Ef­ter­føl­gen­de til­ba­ge­be­tal­te han og Ven­stre fle­re be­løb el­ler do­ne­re­de dem til vel­gø­ren­de for­mål. Ar­kiv­fo­to: Chri­sti­an Als

2009:

Rigs­re­vi­sio­nen ser på over­be­ta­ling til pri­vat­ho­spi­ta­ler­ne. Løk­ke kom­mer i sam­råd, for­di vig­ti­ge pa­pi­rer var for­s­vun­det i Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.