’’

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Kri­sti­an­sen, tid­li­ge­re spin­dok­tor

Den­ne sag kan en­de med at bli­ve en for­del for Løk­ke. Vi nær­mer os et pe­ti­tes­se­ni­veau

’ Som Stats­mi­ni­ste­ri­et al­le­re­de har op­lyst over for Ek­stra Bla­det i for­bin­del­se med af­gø­rel­sen af ak­tind­sigtsan­mod­nin­gen, af­spej­ler fak­tu­ra­er­ne fra for­sva­ret ved­rø­ren­de stats­mi­ni­ste­rens fly­rej­ser ik­ke ale­ne stats­mi­ni­ste­rens og den­nes de­le­ga­tions for­tæ­ring, « op­ly­ser Stats­mi­ni­ste­ri­et i en skrift­lig kom­men­tar til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra For­svarskom­man­do­en, men det er ik­ke lyk­ke­des. Lars Løk­ke Ras­mus­sen vil hel­ler ik­ke ud­ta­le sig. Men på Fa­ce­book ta­ger han skri­ve­ri­er­ne i stiv arm.

’ Jeg kan i hvert fald si­ge en ting med sik­ker­hed: Det har al­tid væ­ret kuty­me, at vi på hjem­flyv­nin­ger om af­te­nen har få­et et må­l­tid mad og et par glas vin. Mon ik­ke det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.