GE OM­GANG

BT - - NYHEDER -

2013:

ONS­DAG 4. MARTS 2015

Da Lars Løk­ke Ras­mus­sen var for­mand for kli­ma­or­ga­ni­sa­tio­nen Global Gre­en Growth In­sti­tu­te ( GGGI), brug­te han over en mil­li­on kr. på at fly­ve på før­ste klas­se og kø­re li­mou­si­ne. Det vi­ste sig og­så, at GGGI hav­de be­talt for en fly­bil­let for Lars Løk­kes

dat­ter. Or­ga­ni­sa­tio­nen, som har til for­mål at frem­me grøn vækst i den tred­je ver­den, har mod­ta­get om­kring 90 mil­li­o­ner kr. fra den dan­ske stat. Ar­kiv­fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe 2014: Den 12. maj 2014 kun­ne Ek­stra Bla­det af­slø­re, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de købt tøj for 152.000 kr. på Ven­stres reg­ning. Tøj, som ik­ke kan ka­rak­te­ri­se­res som en uni­form, er skat­teplig­tigt. Ef­ter­føl­gen­de er det og­så kom­met frem, at Ven­stre har be­talt for en Mall­orca- rej­se til Løk­kes ko­ne og søn, og at Ven­stre har be­talt for ek­stra­ren­gø­ring på ho­tel­væ­rel­ser, for­di Lars Løk­ke har rø­get på væ­rel­ser, hvor det nor­malt ik­ke er til­ladt. Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

2014:

Tid­li­ge­re mi­ni­ster og man­ge­årigt Ven­stre- med­lem, Brit­ta Schall Hol­berg be­skyl­der i bo­gen ’ LLR’ Lars Løk­ke Ras­mus­sen for at drik­ke for me­get, og hun be­skyl­der sam­ti­dig Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe for ik­ke at gri­be ind, selv­om de er be­kendt med pro­ble­met.

2015:

Ek­stra Bla­det af­slø­rer, at der er druk­ket bå­de øl og vin på fly­rej­ser, hvor Lars Løk­ke Ras­mus­sen var af sted som stats­mi­ni­ster.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen har end­nu en gang ro­det sig ud i en bi­lags­sag, men den­ne gang er det ik­ke sik­kert, det kom­mer til at ska­de ham - tvær­ti­mod. Ar­kiv­fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.