Drabssigtet fra Fal­ster er mor ’’

Be­kendt: Hun er en dyg­tig sy­geple­jer­ske

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk chqv@ bt. dk Thomas Nør­gaard Andersen Klip fra BT i går.

HOSPITALSSAGEN

Char­lot­te Bo Qvist Den 29- åri­ge kvin­de, der er sig­tet for at slå ad­skil­li­ge pa­tien­ter ihjel, be­skri­ves som en dyg­tig sy­geple­jer­ske, der brænd­te for fa­get.

En sød, kær­lig og om­sorgs­fuld mor, der brænd­te for sit job som sy­geple­jer­ske. Så­dan be­skri­ver en be­kendt den 29- åri­ge kvin­de, der man­dag blev sig­tet for drab på fl ere pa­tien­ter på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus.

» Jeg er dybt cho­ke­ret. Da jeg hør­te det, tænk­te jeg: ’ Hvor­dan kan hun gø­re det?’ Men det er jo slet ik­ke sik­kert, at hun har gjort det. Jeg har i hvert fald svært ved at fo­re­stil­le mig det. Jeg har rig­tig ondt af hen­de. Jeg kan li­ge fo­re­stil­le mig, at hun sid­der de­r­in­de og tæn­ker på sin fa­mi­lie, « si­ger en god be­kendt.

Den be­kend­te for­tæl­ler, at den sig­te­de kvin­de er mor.

Sa­gen be­gynd­te at rul­le, da kvin­dens ar­bejds­plads, Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, meld­te en ræk­ke mistæn­ke­li­ge døds­fald til po­li­ti­et. Eft er en ræk­ke afh ørin­ger, blev kvin­den an­holdt.

Hvor man­ge døds­fald, der er ta­le om, er ik­ke ble­vet op­lyst af po­li­ti­et. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger op­stod mi­stan­ken, da en pa­tient blev fun­det Fle­re end 200 an­sat­te på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus delt­og tirs­dag i et per­so­na­le­mø­de, hvor sy­ge­hus­le­del­sen in­for­me­re­de om den igang­væ­ren­de eft er­forsk­ning af de ’ mistæn­ke­li­ge’ døds­fald, som sy­ge­hus­le­del­sen søn­dag ret­te­de hen­ven­del­se til po­li­ti­et om.

Hen­ven­del­sen før­te til fl ere afh ørin­ger og an­hol­del­sen af en 29- årig kvin­de.

» Per­so­na­let er na­tur­lig­vis me­get be­rør­te af si­tu­a­tio­nen, og det ta­ler vi selv­føl­ge­lig med dem om. Fra sy­ge­hu­sets si­de gi­ver vi den støt­te, per­so­na­let måt­te ha­ve brug for, « si­ger Ar­ne Cyron, sy­ge­hus­di­rek­tør på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, i en pres­se­med­del­el­se.

Sy­ge­hus­di­rek­tø­ren un­der­stre­ger, at sy­ge­hu­set fort­sæt­ter sin nor­ma­le drift , og at po­li­tiets eft er­forsk­ning ik­ke har ind­fl ydel­se på sy­ge­hu­sets dag­li­ge ar­bej­de.

Tid­li­ge­re tirs­dag for­sik­re­de for­man­den for re­gions­rå­det i Re­gion Sjæl­land, Jens Sten­bæk ( V), og­så om, at man trygt kan la­de sig ind­læg­ge på ho­spi­ta­let som pa­tient trods den ver­se­ren­de sag.

» Vi har end­nu ik­ke over­blik over, hvad der er sket. Men min vur­de­ring er, at Ny­kø­bing Fal­ster er et pa­tient­sik­kert sy­ge­hus, som vo­res bor­ge­re kan væ­re tryg­ge ved at bli­ve be­hand­let på. Min op­le­vel­se er, at det er et højt de­di­ke­ret per­so­na­le i for­hold til den op­ga­ve, de skal va­re­ta­ge, « si­ger Jens Sten­bæk til Ber­ling­s­ke.

Ved et grund­lovs­for­hør man­dag blev den 29- åri­ge kvin­de va­re­tægts­fængs­let i fi re uger. Den af­gø­rel­se kæ­re­de hen­des for­sva­rer dog, og nu skal lands­rets­dom­me­re ta­ge stil­ling til, om va­re­tægts­fængs­lin­gen skal op­ret­hol­des.

En be­kendt af den sig­te­de kvin­de, der eft er sig­tel­sen

op­hol­der sig i fængsel

liv­løs. Iføl­ge op­lys­nin­ger, BT har få­et, hav­de pa­tien­ten mod­ta­get en livs­far­lig do­sis med sove­me­di­ci­nen ben­zo­di­a­zepin, uden at den­ne me­di­cin var ble­vet or­di­ne­ret. Pa­tien­ten over­le­ve­de tak­ket væ­re mod­gift .

En be­kendt for­tæl­ler, at den 29- åri­ge drabs­sig­te­de er kendt som en dyg­tig sy­geple­jer­ske, der har styr på si­ne ting.

Flyt­te­de af­de­ling

Un­der sin ud­dan­nel­se fi k hun hø­je ka­rak­te­rer, og hun brænd­te for at hjæl­pe sy­ge men­ne­sker.

Det er dog ik­ke al­le, der har li­ge hø­je tan­ker om hen­de. Iføl­ge en kil­de blev hun for et par år si­den fl yt­tet til en an­den af­de­ling, for­di det øv­ri­ge per­so­na­le hav­de mi­stet til­li­den til hen­de. En an­den kil­de hæv­der dog, at hun selv søg­te et nyt job, for­di spe­ci­a­let på den af­de­ling, hun i dag er an­sat på, var me­re spæn­den­de.

Hver­ken po­li­ti­et el­ler Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus re­a­ge­re­de i går på BTs hen­ven­del­ser.

PER­SO­NA­LE­MØ­DE

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau De an­sat­te på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus er dybt be­rør­te af sa­gen om ’ mistæn­ke­li­ge’ døds­fald på sy­ge­hu­set, som har ført til an­hol­del­sen af en 29- årig kvin­de. Det er dog helt trygt at la­de sig ind­læg­ge, op­ly­ser sy­ge­hus­le­del­sen.

Jeg kan li­ge fo­re­stil­le mig, at hun sid­der de­r­in­de og tæn­ker på sin fa­mi­lie

Den 29- åri­ge kvin­de, der er sig­tet for drab på pa­tien­ter på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, be­skri­ves som en sy­geple­jer­ske, der brænd­te for job­bet. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.