Eks­per­ter: Skat har so­vet i ti­men

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert og Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Scan­pix

SKAT­TE­LY

At Skat i seks år kend­te til læk­ke­de in­for­ma­tio­ner om per­so­ner med skat­te­ly i Schweiz, men in­tet fo­re­tog sig, er dybt be­kym­ren­de.

Så­dan ly­der mel­din­gen fra bå­de lek­tor i skat­te­ret ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Thomas Røn­feldt og skat­te­ad­vo­kat Tor­ben Bag­ge, ef­ter Po­li­ti­ken i går præ­sen­te­re­de en in­tern re­de­gø­rel­se fra Skat, som klar­læg­ger, at skat­te­myn­dig­he­der­ne al­le­re­de i 2008 blev be­kendt med, at per­so­ner med for­bin­del­se til Dan­mark hav­de hem­me­li­ge kon­ti i stor­ban­ken HSBCs af­de­ling i Schweiz. Men Skat fo­re­tog sig in­tet for at kom­me skat­te­ly­et til livs.

I re­de­gø­rel­sen for­kla­rer Skat, at det er en for­søm­mel­se, der er år­sag til, at de dan­ske myn­dig­he­der ik­ke har ind­hen­tet in­for­ma­tio­ner­ne fra Frank­rig. De fran­ske myn­dig­he­der var el­lers i be­sid­del­se af op­lys­nin­ger­ne, der blev læk­ket af en an­sat i HSBC for seks år si­den.

Skats for­kla­ring vid­ner om god grund til be­kym­ring, me­ner skat­te­eks­pert Thomas Røn­feldt. » Hvis nu be­grun­del­sen hav­de væ­ret, at man hav­de sid­det sam­men med an­dre myn­dig­he­der og me­get nø­je un­der­søgt, hvad man kun­ne bru­ge do­ku­men­ter­ne til, så hav­de det sagt no­get om, at vo­res skat­te­myn­dig­hed er in­ter­es­se­ret i bor­ger­nes rets­sik­ker­hed. Nu er det en fejl, og man har ik­ke over­ve­jet, hvad det er for nog­le do­ku­men­ter. Man har so­vet i ti­men, og det, sy­nes jeg, er be­kym­ren­de, « fast­slår han.

I alt 314 per­so­ner med til­knyt­ning til Dan­mark er navn­gi­vet på HSBCs li­ste, og de hav­de til- sam­men 4,8 mia. kr. stå­en­de i ban­ken.

Skat glem­te at føl­ge op på op­lys­nin­ger om for­mu­er i skat­te­ly.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.