Kvin­der fal­der for tri­ck­ty­ve­ri

BT - - NYHEDER - Kvin­der bli­ver of­test snydt ved tri­ck­ty­ve­ri­er. Jo­han­ne Haa­gerup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Iris

PAS PÅ

En flink turist spør­ger om vej til Run­detårn, og mens du vi­ser vej på kor­tet, stik­ker han diskret hån­den ned i din ta­ske og stjæ­ler din pung.

I 2014 blev 3.028 dan­ske­re fup­pet og fik stjå­let pen­ge el­ler vær­di­gen­stan­de i så­kald­te tri­ck­ty­ve­ri­er, vi­ser den se­ne­ste op­gø­rel­se fra Dan­marks Sta­ti­stik. Og tre ud af fi­re gan­ge er det kvin­der, der bli­ver snø­ret.

Men det er egent­lig ik­ke så mær­ke­ligt, for­kla­rer tryl­le­kunst­ner og spe­ci­a­list i tri­ck­ty­ve­ri Sun­ny Ca­ga­ra.

» Kvin­der ren­der rundt med en flot ta­ske og en dyr pung, der fri­ster ty­ven. Det er klart let­te­re at kom­me i en ta­ske end en bag­lom­me, « si­ger han.

Tri­ck­ty­ve­ri­er ad­skil­ler sig fra lom­me­ty­ve­ri­er ved, at ty­ven ta­ger kon­takt og af­le­der op­mærk­som­he­den, mens pun­ge og pen­ge for­svin­der bag ryg­gen på of­fe­ret. Og her er kvin­der of­te­re me­re ven­li­ge til at stop­pe op.

Sun­ny Ca­ga­ra an­be­fa­ler, at man al­tid har ta­skens lyn­lås in­den for syns­fel­tet, og at alarm­klok­ker­ne be­gyn­der at rin­ge, hvis en per­son kom­mer for tæt på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.