’’

BT - - NYHEDER -

Frem­over skal næv­net ale­ne bru­ge tid på dem, der rent fak­tisk har væ­ret ud­sat for for­skel­s­be­hand­ling, i ste­det for at skul­le for­hol­de sig til kuri­ø­se sa­ger som et ar­ran­ge­ment på det lo­ka­le bi­bli­o­tek, der ude­luk­ken­de er for mænd

Li­ge­stil­lings­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) me­ner, at der skal sor­te­res grun­di­ge­re i, hvil­ke sa­ger Li­ge­be

hand­lingsnæv­net ta­ger op

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.