Sik­ker­heds­chef:

BT - - NYHEDER -

Men det vil væ­re blåø­jet at tro, at man der­med 100 pro­cent sik­kert har fj er­net ri­si­ko­en for, at der kan ske per­son­far­li­ge an­greb el­ler, i en an­den ka­te­go­ri, nye ter­r­or­anslag her­hjem­me. Det fast­slår Anders Lar­sen, in­de­ha­ver og chef i sik­ker­heds­fi rma­et Securi­ty Ser­vi­ce.

Man kan kø­be sig tid

» Der er in­gen tvivl om, at de ri­ge­ste fa­mi­li­er i Dan­mark og de frem­me­ste top­le­de­re un­der en el­ler form har sik­ker­hed om­kring sig. Og det er ble­vet op­gra­de­ret mærk­bart in­den for de se­ne­ste fem- ti år. Men det er ik­ke det sam­me som at si­ge, at du så har fj er­net ri­si­ko­en for, at der kan ske no­get, der ik­ke skul­le ske. For du kan al­drig helt fj er­ne ri­si­ko­en. Men du kan mini­me­re den rig­tig me­get, og du kan la­ve sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger, der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.