Mil­li­ar­dær røv

Co­l­o­p­last- ejer Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sen tru­et til at over­fø­re 2,5 mio. kr. til brutal rø­vers kon­to

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

HJEM­ME­RØ­VE­RI

En af dansk er­hvervs­livs mæg­tig­ste mænd og en af Dan­marks ab­so­lut ri­ge­ste, Co­l­o­p­last- ejer Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sen, blev i we­e­ken­den sam­men med sin hu­stru ud­sat for et sær­de­les brutalt og groft rø­ve­ri i sit og hu­stru­ens mon­dæ­ne hjem på Strand­vej­en i Ved­bæk nord for Kø­ben­havn.

Den 35- åri­ge ger­nings­mand tvang sig søn­dag aft en klok­ken 20: 30 ad­gang til Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sen og hu­stru­ens vil­la ved at knu­se en ru­de.

Der­eft er holdt han en pi­stol op mod æg­te­par­ret og tvang dem ned på gul­vet, hvor­eft er han tru­e­de Ni­els Pe­ter Lou­isHan­sen til at over­fø­re 2,5 mil­li­o­ner kro­ner til sin kon­to.

Co­l­o­p­last- eje­ren er iføl­ge det ame­ri­kan­ske magasin For­bes’ helt nye op­gø­rel­se god for en per­son­lig for­mue på næ­sten 26 mil­li­ar­der kro­ner. Der­med er han, sam­men med Jysk- stift er Lars Lar­sen, på en delt tred­je­plads over Dan­marks ab­so­lut ri­ge­ste og sam­ti­dig num­mer 435 på li­sten over de ri­ge­ste i ver­den.

Så rø­ve­ren har for­ment­lig vidst, at der vir­ke­lig var no­get at gå eft er, da han med enorm bruta­li­tet slog til mod Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sen og hu-

CO­L­O­P­LAST stru­en søn­dag aft en et par ti­mer eft er mør­kets frem­brud.

Den 35- åri­ge hjem­me­rø­ver blev i går frem­stil­let i grund­lovs­for­hør for luk­ke­de dø­re ved Ret­ten i Lyng­by.

Va­re­tægts­fængs­let i fi re uger

Her valg­te dom­me­ren som af­slut­ning på rets­mø­det at va­re­tægts­fængs­le man­den i fo­re­lø­big fi re uger frem til 30. marts.

Sig­tel­sen ly­der på rø­ve­ri af sær­lig grov be­skaff en­hed.

An­kla­ger ved Nord­s­jæl­lands Po­li­ti Camilla God­frey øn­sker ik­ke at op­ly­se, hvor­vidt pen­ge­ne eft er an­hol­del­sen af den 35- åri­ge for­mode­de ger­nings­mand er ble­vet ført til­ba­ge til 68- åri­ge Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sens kon­to.

Det bruta­le rø­ve­ri har selvsagt sat sit præg på snak­ken blandt de an­sat­te i Co­l­o­p­last, som har ho­ved­sæ­de i Hum­le­bæk og på ver­dens­plan har fl ere end 9.000 me­d­ar­bej­de­re på løn­nings­li­sten.

Fra virk­som­he­den be­kræf­tes det, at eje­ren har væ­ret ud­sat for hjem­me­rø­ve­ri, mens Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sen ik­ke selv øn­sker at ud­ta­le sig.

Co­l­o­p­lasts pres­se­chef, Si­mon Au­gu­ste­sen, si­ger:

» Han har det eft er om­stæn­dig­he­der­ne godt. Det er selv­føl­ge­lig en ube­ha­ge­lig op­le­vel­se, og det har væ­ret en hård we­e­kend. Men han er ro­lig og har det alt­så eft er om­stæn­dig­he­der­ne godt, « ly­der det fra pres­se­che­fen. Ri­si­ko­en for per­son­far­li­ge an­greb og ter­ror kan mini­me­res, men al­drig helt fjer­nes. Fo­tos: Iris

SIK­KER­HED

Sik­ker­he­den om­kring Dan­marks top­le­de­re og ri­ge­ste per­so­ner er op­gra­de­ret væ­sent­ligt de se­ne­ste fem år.

ONS­DAG 4. MARTS 2015

Co­l­o­p­last er en højt spe­ci­a­li­se­ret virk­som­hed, der ud­vik­ler, pro­du­ce­rer og sæl­ger sy­geple­jear­tik­ler til hjælp til men­ne­sker in­den for om­rå­der­ne st­o­mi, kon­ti­nens og uro­lo­gi, li­ge­som Co­l­o­p­last og­så pro­du­ce­rer mid­ler til hud­ple­je og sår­be­hand­ling. Co­l­o­p­last kom i regn­skabsår­et 2013/ 2014 ud med et over­skud eft er skat på 2,4 mil­li­ar­der kro­ner. Ved frem­læg­gel­sen af tal­le­ne op­ly­ste kon­cern­le­del­sen, at den for­ven­te­de en vækst i om­sæt­nin­gen på 11 pro­cent for det kom­men­de års­regn­skab.

Selv i det mon­dæ­ne Ved­bæk- kvar­ter fal­der Co­l­o­p­last- eje­ren ik­ke i med ta­pe­tet, og den be­væb­ne­de hjem­me­rø­ver hav­de så­le­des god grund til at tro, at der kun­ne væ­re et fedt byt­te at hen­te i Strand­vejs- vil­la­en. Fo­to: Thomas Lek­feldt, Uff e Weng, Erik Ref­ner, Claus Bech, Jep­pe Bjørn Vejlø, Mo­gens Flindt, Goog­le Maps, Lou­is- Han­sen Fon­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.