Vet med pi­stol Na­bo­er gemt bag skud sik­re dø­re

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

ONS­DAG 4. MARTS 2015

FRYGT

Vil­la­er­ne har fl ere eta­ger, nog­le med spir an­dre med tårn. Ha­ver­ne er fro­di­ge, sto­re som par­ker og græn­ser op til ha­vet, som og­så gør ud­sig­ten for­trin­lig.

Men på Ved­bæk Strand­vej i det nord­li­ge Sjæl­land har idyl­len lagt sig og fryg­ten spredt sig, eft er en 35- årig mand knu­ste en ru­de og brød ind i Co­l­o­p­last- mil­li­ar­dæ­rens hus, hvor han med en pi­stol tru­e­de ham og hu­stru­en til at over­fø­re 2,5 mil­li­o­ner til sin kon­to.

Me­re sik­ker­hed

Jan­ni Christensen og Kar­sten Ree er de nær­me­ste na­bo­er til Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sen og hans hu­stru. Kar­sten Ree har kendt Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sen i over 60 år, hvil­ket og­så er med til at for­kla­re, at par­ret er dybt ry­stet. Men ik­ke nok med det, så fryg­ter de nu for de­res egen sik­ker­hed.

» Vi sy­nes selv, vi har et godt alarm­sy­stem, skud­sik­re dø­re og an­dre ting. Men vi er ban­ge nu, og må­ske vil vi gø­re end­nu me­re for at fø­le os sik­re, « si­ger Jan­ni Christensen.

Jan­ni Christensen og Kar­sten Ree var ik­ke hjem­me søn­dag aft en, da hjem­me­rø­ve­ri­et fandt sted hos na­bo­par­ret. Dat­te­ren be­fandt sig til gen­gæld i hu­set, men hun hver­ken så el­ler hør­te no­get.

In­gen vær­di­er i hu­set

Fem hu­se læn­ge­re ne­de ad vil­la­vej­en bor Ole Marxen. Han var hel­ler ik­ke hjem­me søn­dag aft en, men og­så han er be­rørt af episo­den.

» Jeg sy­nes, det er gan­ske uhyg­ge­ligt. Jeg ken­der dem ik­ke så godt, men jeg hil­ser på dem. Det er gan­ske for­fær­de­ligt, hvad de har væ­ret ud­sat for, « si­ger Ole Marxen.

Ole Marxen for­kla­rer, at de ik­ke har vær­di­er i hjem­met – sim­pelt­hen for at und­gå at fri­ste ind­brud­sty­ve. Ud­over det sik­rer de hu­set med fl ere alarm­sy­ste­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.