Ri­si­ko­en vil al­tid væ­re der

BT - - NYHEDER -

gør, at du f. eks. vin­der tid for den el­ler de, der skal be­skyt­tes, el­ler du kan få dem bragt i sik­ker­hed, in­den en si­tu­a­tion ud­vik­ler sig, « si­ger Anders Lar­sen.

Hans fi rma, Securi­ty Ser­vi­ce, be­skæft iger sig pri­mært med per­son­be­skyt­tel­se i un­der­hold­nings­bran­chen. Ty­pisk for be­rømt­he­der in­den for mu­sik­bran­chen, sku­e­spil­le­re og en­tertai­ne­re.

Da han ik­ke ken­der de nær­me­re om­stæn­dig­he­der ved­rø­ren­de episo­den søn­dag aft en, da Co­l­o­p­la­ste­je­ren Ni­els Pe­ter Lou­isHan­sen og hans hu­stru blev over­fal­det og ud­sat for et brutalt rø­ve­ri i de­res eget hjem i Ved­bæk nord for Kø­ben­havn, øn­sker han ik­ke at ud­ta­le sig om den.

Øst­eu­ro­pæ­e­re æn­drer spil­let

Om sik­ker­heds­for­hol­de­ne ge­ne­relt om­kring dan­ske er­hvervs­le­de­re si­ger sik­ker­heds­che­fen:

» Stør­ste­delen af de hjem­me­rø­ve­ri­er, vi ser i Dan­mark, bli­ver la­vet af øst­eu­ro­pæ­e­re. For­skel­len fra, hvad vi har set tid­li­ge­re, er, at de er skrup­pel­lø­se og vir­ker fuld­stæn­dig li­geg­la­de med kon­se­kven­ser­ne, hvis de skul­le bli­ve ta­get. Så på den må­de er det – li­ge­som med ter­r­oren – en ny ver­den, vi le­ver i og skal for­hol­de os til. De ri­ge­ste fa­mi­li­er og er­hvervs­folk på top­ni­veau har mid­ler­ne til at bli­ve be­skyt­tet, og de bli­ver det og­så. Det kan f. eks. væ­re i form af avan­ce­ret over­våg­ning af de­res pri­va­te hjem, det kan væ­re med fa­ste livvag­ter, el­ler det kan væ­re i form af, at de­res børn bli­ver kørt til og fra sko­le el­ler in­sti­tu­tion.

Men igen: Du kan mini­me­re ri­si­ko­en rig­tig me­get – men du kan al­drig fj er­ne den 100 pro­cent, « si­ger Anders Lar­sen.

Her­me­tisk luk­ket

BT har kon­tak­tet fl ere af de sto­re dan­ske virk­som­he­der, her­i­blandt Le­go og Dan­ske Bank, for at spør­ge til sik­ker­he­den om­kring de­res top­che­fer.

Samt­li­ge har sva­ret: ’ In­gen kom­men­ta­rer’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.