Bill Ga­tes er ver­dens ri­ge­ste

Mi­cro­soft - grund­læg­ge­ren Bill Ga­tes er til­ba­ge på før­ste­plad­sen på ma­ga­si­net For­bes’ li­ste over ver­dens ri­ge­ste

BT - - NYHEDER -

FOR­MU­ER

Ver­dens 10 ri­ge­ste er en blan­det grup­pe. Ot­te mænd, to kvin­der og en gen­nem­snitsal­der på 68 år truk­ket godt op af 92- åri­ge Lil­li­a­ne Bet­ten­court, hvis far stif­te­de kos­me­tik- gi­gan­ten L’Ore­al i 1907. Det frem­går af ma­ga­si­net For­bes’ op­gø­rel­se af ver­dens ri­ge­ste en­kelt­per­so­ner.

Og Li­li­a­ne Bet­ten­court er ik­ke den ene­ste ken­ding på li­sten.

Den top­pes af Mi­cro­soft - grund­læg­ge­ren Bill Ga­tes, som i år har gen­vun­det før­ste­plad­sen med en for­mue på 79,2 mil­li­ar­der dol­lar - det sva­rer til 527 mil­li­ar­der kro­ner - iføl­ge det snaps­hot af ver­dens for­mu­e­for­de­ling, som For­bes har ta­get 13. fe­bru­ar. Ja, det var 527.000.000.000 kro­ner. Der­med pres­ser han Car­los Slim He­lu ned på an­den­plad­sen med en for­mue på ba­re 75 mil­li­ar­der dol­lar. Me­xi­ca­ne­ren Slim og hans fa­mi­lie har tjent de­res pen­ge på mo­bil­te­le­fo­ni.

På tred­je­plad­sen fi ndes War­ren Buff et, som er ri­ge­re end no­gen­sin­de tak­ket væ­re dis­po­si­tio­ner­ne i sit in­ve­ste­rings­sel­skab Ber­ks­hi­re Hat­haway. 84- åri­ge Buff et er god for 72 mil­li­ar­der dol­lar.

BNB/ Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.